Информация относно държавна помощ № SA 54042(2019/N) за проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпад

Настоящата информация се публикува във връзка с изискванията на Раздел 3.2.7, параграф 104 от Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014-2020 г. (2014/C 200/01)

1. Мярката за помощ е за изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с използване на RDF по проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ и е със следните параметри:

  • Капацитет на съоръжението - 180 000 RDF w d (22,5 т./ч);
  • Производствен капацитет - 55 MWt топлинна енергия и 19 MWe електроенергия, от които ще се осигурява електричество за нуждите на 30 000 домакинства и топлинна енергия за нуждите на 40 000 домакинства.

Мярката за държавна помощ е с номер № SA 54042(2019/N), като е одобрена с Решение № С(2019) 8528 на Европейската комисия.

2. Бенефициер на помощта – „Топлофикация София“ ЕАД; голямо предприятие; код НКИД: 4030 Производство и разпределение на топлинна енергия.

3. Местоположение на бенефициера (на ниво NUTS II) - BG41 Югозападен, Столична община.

4. Вид и размер на помощта:

Подкрепата се състои от две отделни мерки:

  • пряка безвъзмездна помощ в размер на 90,8 милиона евро (177,6 милиона лева), финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“;
  • заем, трансфериран от Столична община на „Топлофикация София“ ЕАД с преференциална лихва, възлизащ на 2,9 милиона евро (5,8 милиона лева).

5. Органи, предоставящи помощта:

  • Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, Управляващ орган на ОПОС 2014-2020
  • Столична община.

Линк към текста на решението