Събития на ОИЦ

ОИЦ-СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ ПО ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА"

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 - 16:00

На 19 ноември 2019 г. ОИЦ - Смолян ще проведе „Ден на отворените врати“ по процедури BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда“.

Заинтересовани лица могат да получат информация и материали, както и да задават въпроси по процедурите в офиса на ОИЦ - Смолян на адрес: 4700 Смолян, бул. „България“ 12 (в ляво от входа на Общинска администрация – Смолян), на oicsmolyan@gmail.com и на телефон: 0301 888 05.

Насоките за кандидатстване и приложенията към тях могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020) на адрес:

ОИЦ
Смолян

Информационна среща на ОИЦ – Монтана в Берковица

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 19 ноември 2019 г. (вторник) от 10:00 часа в зала на Народно читалище „Иван Вазов-1872“ в Берковица, Областен информационен център – Монтана ще проведе информационна среща, на която ще представи актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по оперативните програми, както и проектите на индикативните годишни работни програми за 2020 година.

ОИЦ
Монтана

Информационна среща на ОИЦ - Бургас в Община Средец

Дата на събитието
Време на провеждане
10:15 ч.

На 19 ноември 2019 г. /вторник/ от 10:15 ч. в залата на Община Средец, Областен информационен център - Бургас ще проведе информационна среща на тема: „Напредък в усвояването на европейски средства в Област Бургас“.

ОИЦ
Бургас

Информационна среща на ОИЦ – Разград в Исперих

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 19 ноември 2019 г. (вторник) от 11:00 ч. в Бизнес център - Исперих, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема „Актуални и предстоящи процедури за БФП през 2020 г.с представители на широката общественост от община Исперих.

ОИЦ
Разград

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОРЯХОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 19.11.2019 г. (вторник) от 11:00 часа в залата на художествена галерия „Марин Върбанов“ гр. Оряхово, Областен информационен център – Враца организира първата  информационна среща от Втори цикъл. По време на срещата ще бъде предоставена информация за актуални процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, ОП „Морско дело и рибарство“, „Програма за развитие на селските райони“, ОП "Околна среда" и ще се разгледат графиците на индикативните работни програми за 2020 година.

ОИЦ
Враца

Изнесена приемна на ОИЦ-София в община Костенец

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00-14:00

На 19 ноември 2019 г. (вторник) от 11:00 до 14:00 часа екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Костенец (гр. Костенец, фоайето в сградата на общината, ул. „Иван Вазов“ №2). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ), както и одобрените индикативни годишни работни програми за 2020 година. Екипът на ОИЦ – София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ-София се провежда в периода от 11 ноември до 10 декември 2019 г. във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София

ОИЦ-ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ПРЕД СТУДЕНТИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ИСУН 2020

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00

На 19 ноември /вторник/ 2019 г., от 15:00 часа, Областният информационен център-Варна ще представи пред студенти от Икономическия университет дейностите, които предоставя, функционалностите на ИСУН 2020 и тенденциите за бъдещия програмен период.

На срещата ще присъстват студенти в IV и V курс от специалностите „Бизнес икономика“ и „Управление на проекти“, както и техни преподаватели.

ОИЦ
Варна

ОИЦ – София представя процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00 ч.

На 19 ноември 2019 г. (вторник) от 15:00 часа (регистрация от 14:45 ч.)  в офиса на ОИЦ - София на адрес: бул. „Витоша“ №99 ще се проведе информационна среща за представяне на процедура BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ по Приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Поканени да вземат участие са потенциални бенефициенти по процедурата – представители на общински администрации, научни институти, юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и структури/звена в МОСВ и МЗХГ, отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000.

Информационната среща е открита за всички заинтересовани и участието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация на този линк. Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата.

ОИЦ
София

Информационна среща на ОИЦ - Ловеч в град Ловеч

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 20 ноември 2019 г., от 10.30ч., в залата на ОИЦ - Ловеч, град Ловеч, Областен информационен център – Ловеч ще проведе първата среща от информационен цикъл на тема „Постигнато по Оперативните програми (ОП) 2014 - 2019 г. и предстоящи възможности за 2020 г.“. Екипът на ОИЦ-Ловеч ще представи изпълнението на Оперативните програми (ОП) в област Ловеч и по общини за периода 2014 - 2019 г. и ще представи актуални за 2019 г. и предстоящи за 2020 г. възможности за проектно финансиране. Представени ще бъдат и възможности за кандидатстване по ОП „Околна среда 2014-2020“ във връзка с развиване на визия за Мрежата „Натура 2000“ (провеждане на 25 регионални информационни кампании) и планове за действие във връзка със защитени видове, както и нови моменти в политиката на сближаване през програмен период 2021-2027 г. 

ОИЦ
Ловеч

Информационна среща по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти от Тематичната подпрограма“ на ПРСР 2014-2020г.

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 20.11.2019 г. (сряда), от 10:30 часа, в офиса на ОИЦ-Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 (галерия „Кирил Кръстев“) ще се проведе информационна среща на тема: „Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Тематичната подпрограма“ на ПРСР 2014-2020 г.“.

Поканени са земеделски стопани, регионални медии и организации на земеделски производители в област Ямбол.

ОИЦ
Ямбол