Събития

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 23 януари 2020 г. /четвъртък/ от 10.30 часа Областен информационен център – Благоевград ще даде пресконференция за представители на медии и инфоексперти от партньорски организации.

По време на пресконференцията ще бъде представена информация за напредъка по изпълнението на програмите, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на Благоевградска област.

Пресконференцията ще се проведе в офиса на Областен информационен център - Благоевград на пл. „Георги Измирлиев“ 5, вход за зала „Яворов“.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ – Ловеч представя процедура възможност за професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

     На 23 януари 2020 г. от 11:00 ч. в офиса на Областен информационен център – Ловеч, Барокова къщи, ет. 1, ще се проведе информационна среща с представители на работодатели от реален сектор, НПО и социални предприятия за представяне на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001- 2.086 „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. ОИЦ-Ловеч ще запознае присъстващите с целите на процедурата, допустимостта на проектите, дейностите и разходите и условията, на които кандидатите трябва да отговарят.

ОИЦ
Ловеч

ОИЦ – РУСЕ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Дата на събитието
Време на провеждане
15.00 часа

На 23 януари 2020 г. /четвъртък/ от 15:00 часа Областният информационен център – Русе ще представи в офиса си на пл. „Свобода“ 4 (Доходно здание) условията за кандидатстване по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Основната цел на процедурата е повишаване на професионалните компетенции на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, за работа в мултикултурна среда, вкл. и на образователните медиатори.  

На информационната среща са поканени представители на неправителствения сектор от сферата на образованието, на училища и детските градини и на Русенския университет.

ОИЦ
Русе

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С БИЗНЕСА

Дата на събитието
Време на провеждане
16:00

На 23 януари /четвъртък/ 2020г., от 16:00 часа, в залата си на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2 Областният информационен център-Варна ще проведе среща с бизнеса.

Присъстващите ще бъдат запознати с актуални възможности за европейско финансиране през тази година. Срещата е насочена към представители на бизнеса и IT бранша във Варна.

ОИЦ
Варна

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРАЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 ч.

На 18.02.2020 г. (вторник) от 13:00 часа в аулата на Медицински университет - Филиал "Проф. д-р Иван Митев" - Враца, Областен информационен център – Враца организира информационна среща по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На срещата студентите ще бъдат запознати и с възможностите за подкрепа за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Основната цел на проекта е повишаване професионалния капацитет на обучаващите се специализанти. Ще бъдат представени и други  възможности за кандидатстване с проектни предложения през 2020 година.

ОИЦ
Враца