Събития

ОИЦ – Кюстендил организира работна среща с медии

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 17.07.2019 г. (сряда) от 10:30ч. в офиса на  ОИЦ - Кюстендил ще се проведе работна среща с местни и регионални медии за представяне изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ в област Кюстендил.

ОИЦ
Кюстендил

ОИЦ-Търговище представя процедурата по ОПОС „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 17 юли 2019 г. (сряда) от 10:30 ч. Областният информационен център - Търговище ще проведе информационна среща, на която ще представи процедурата „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по ОПОС 2014 – 2020 г. Тя ще се проведе в конферентната зала на хотел "Идол". На събитието са поканени потенциални бенефициенти – представители на общински администрации, юридически лица със стопанска и нестопанска цел.

ОИЦ
Търговище

ОИЦ - Разград представя процедура за БФП по ОП "Околна среда"

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 17 юли 2019 г. (сряда) от 11:00 ч. в офиса на Областния информационен център – Разград, на адрес бул. „България” №34 ще се проведе информационна среща, на която ще бъде представена процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по ОПОС 2014 – 2020 г.

Поканени са ръководители и експерти, отговарящи за околната среда от общинските администрации в област Разград, представители на подпомагащи бизнеса организации и на сдружения с нестопанска цел, свързани със защита/опазване на околната среда.

ОИЦ
Разград

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА В ГРАД РАДНЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00

На 17.07.2019 г. /сряда/ от 15,00 часа в зала на Общинско предприятие комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата, гр. Раднево, община Раднево, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща за представяне на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на ОПОС 2014 -2020 г.

Експерти от ОИЦ – Стара Загора ще предоставят информация за условията за кандидатстване по процедурата, допустими кандидати, начин на подаване на проекти.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

ОИЦ
Стара Загора

Информационна среща по 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ в Община Антоново

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 18 юли 2019 г. (четвъртък), от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет - гр. Антоново Областният информационен център – Търговище организира информационна среща. На нея ще бъде представена подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ на ПРСР. Срещата се организира съвместно с експерт от Национална служба за съвети в земеделието – офис Търговище. На събитието са поканени са земеделски производители, фермери и заинтересовани лица.

ОИЦ
Търговище

Информационна среща на ОИЦ-Разград с младежи

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 18 юли 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в офиса на ОИЦ – Разград, на бул. „България 34, екипът на ОИЦ ще проведе информационна среща с участниците от II-ра смяна на инициативата  „Еколято 2019в град Разград.

Младите хора ще се запознаят с дейността и услугите на мрежата от 27 ОИЦ в страната. Ще се дискутира как работят Европейския съюз и неговите по-важни институции.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

ОИЦ
Разград

Информационна среща по 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ в Община Сапарева баня

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 18 юли 2019 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в заседателната зала в сградата на Община Сапарева баня ще се проведе информационна среща, на която ще бъде представена подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, ПРСР. Срещата се организира съвместно с експерт от Национална служба за съвети в земеделието – Кюстендил. Поканени на срещата са земеделски производители, животновъди и заинтересовани лица.

ОИЦ
Кюстендил

ОИЦ – Ловеч представя процедура по ОПОС

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 18 юли 2019 г., (четвъртък), от 11:00 ч. в офиса на Областен информационен център - Ловеч ще се проведе информационна среща (разяснителна кампания) по процедура за подбор на проектни предложения BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Целта на събитието е да се представят условията за кандидатстване и да се запознаят потенциалните кандидати с условията за допустимост на проекти, дейности и разходи по процедурата. Поканени за участие са представители на общинските администрации, юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) от област Ловеч. Целта на процедурата е формиране на общество с нулеви отпадъци. Крайният срок за кандидатстване е 26 август 2019 г.

 

ОИЦ
Ловеч

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА В ГРАД ЧИРПАН, ОБЩИНА ЧИРПАН

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 18.07.2019 г. /четвъртък/ от 14,00 часа в зала на Общинска администрация Чирпан, гр. Чирпан, община Чирпан, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща за представяне на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на ОПОС 2014 -2020 г.

Експерти от ОИЦ – Стара Загора ще предоставят информация за условията за кандидатстване по процедурата, допустими кандидати, начин на подаване на проекти.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

ОИЦ
Стара Загора

ОИЦ Сливен ще представи процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Дата на събитието
Време на провеждане
16:00 часа

На 18.07.2019 г. (четвъртък) от 16:00 часа в залата на Областен информационен център Сливен ще се проведе публично информационно събитие за представяне на условията за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, финансирана по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

За участие в срещата са поканени представители на общински администрации в област Сливен, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел, заинтересовани лица.

За допълнителна информация:

Областен информационен център Сливен

адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1

телефон за контакт: 044/ 611 145

e-mail: oicsliven@gmail.com

ОИЦ
Сливен