Събития

Информационна среща на ОИЦ - Ловеч в град Ловеч

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 20 ноември 2019 г., от 10.30ч., в залата на ОИЦ - Ловеч, град Ловеч, Областен информационен център – Ловеч ще проведе първата среща от информационен цикъл на тема „Постигнато по Оперативните програми (ОП) 2014 - 2019 г. и предстоящи възможности за 2020 г.“. Екипът на ОИЦ-Ловеч ще представи изпълнението на Оперативните програми (ОП) в област Ловеч и по общини за периода 2014 - 2019 г. и ще представи актуални за 2019 г. и предстоящи за 2020 г. възможности за проектно финансиране. Представени ще бъдат и възможности за кандидатстване по ОП „Околна среда 2014-2020“ във връзка с развиване на визия за Мрежата „Натура 2000“ (провеждане на 25 регионални информационни кампании) и планове за действие във връзка със защитени видове, както и нови моменти в политиката на сближаване през програмен период 2021-2027 г. 

ОИЦ
Ловеч

Информационна среща по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти от Тематичната подпрограма“ на ПРСР 2014-2020г.

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 20.11.2019 г. (сряда), от 10:30 часа, в офиса на ОИЦ-Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 (галерия „Кирил Кръстев“) ще се проведе информационна среща на тема: „Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Тематичната подпрограма“ на ПРСР 2014-2020 г.“.

Поканени са земеделски стопани, регионални медии и организации на земеделски производители в област Ямбол.

ОИЦ
Ямбол

Информационна среща на ОИЦ – Разград в Кубрат

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 20 ноември 2019 г. (сряда) от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Кубрат,  екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград ще проведе информационна среща на тема „Актуални и предстоящи процедури за БФП през 2020 г.” с представители на широката общественост от община Кубрат.

ОИЦ
Разград

Информационна среща на ОИЦ – Монтана по процедура по ОПОС

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 20 ноември 2019 г. (сряда) от 11:00 часа в залата на Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ в Монтана ще се проведе информационна среща, на която Областен информационен център – Монтана ще представи процедурата „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014–2020 г.

Поканени за участие са юридически лица с нестопанска цел и заинтересовани лица.

Срещата е част от разяснителната кампания на Министерството на околната среда и водите за популяризиране на изискванията по процедурата.

ОИЦ
Монтана

ОИЦ – ВРАЦА ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БЯЛА СЛАТИНА

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 ч.

На 20.11.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в залата на общински съвет община Бяла Слатина, Областен информационен център – Враца организира информационна среща. По време на срещата ще бъде предоставена информация за актуални процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, ОП „Морско дело и рибарство“, „Програма за развитие на селските райони“, ОП "Околна среда" и разглеждане на индикативните работни програми за 2020 година.

ОИЦ
Враца

ОИЦ – РУСЕ ПРАВИ УЕБИНАР ЗА ДВЕ АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПОС

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 часа

На 20 ноември 2019 г. от 11.00 часа Областният информационен център – Русе чрез страницата си във фейсбук https://www.facebook.com/OICRuse/?ref=bookmark ще направи уебинар, по време на който ще представи отворените за кандидатстване процедури по ОПОС 2014 – 2020: „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове".  За участие в онлайн събитието са поканени потенциални кандидати.

ОИЦ
Русе

Изнесена приемна на ОИЦ - София в община Мирково

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00-14:00 ч.

На 20 ноември 2019 г. (сряда) от 11:00 до 14:00 часа, екипът на Областен информационен център София - град и София - област (ОИЦ - София), ще проведе изнесена приемна в община Мирково (гр. Мирково, фоайето в сградата на общината, ул. „Александър Стамболийски“ №35). Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестицинни фондове (ЕСИФ), както и проектите на индикативни годишни работни програми за 2020 година. Екипът на ОИЦ – София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията на ОИЦ - София ще се проведе в периода от 11 ноември до 10 декември 2019 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област.

ОИЦ
София

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ БЪДЕ ДОМАКИН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Дата на събитието
Време на провеждане
13:30 ч.

На 20 ноември /сряда/ 2019 г., от 13:30 часа, в Областния информационен център-Варна ще се проведе обучение на социални работници от отдел „Закрила на детето“ по проекта „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Бенефициент е Агенцията за социално подпомагане.

ОИЦ
Варна

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПО ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 21 ноември 2019 г. (четвъртък), от 10:00 до 16:00 ч., ОИЦ – Кюстендил ще проведе Ден на отворените врати по две актуални процедури по Оперативна програма „Околна среда“: BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“.

Допустими кандидати по процедурите са юридически лица с нестопанска цел, общини, структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), научни институти. Представители на допустимите кандидати, медии и всички заинтересовани лица могат да получат информация и разяснения по двете процедури в офиса на ОИЦ – Кюстендил, който се намира на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий“ № 18 (сградата на читалище „Братство 1869“) или на телефон: 078 52 02 12.

ОИЦ
Кюстендил

Работна среща за представяне на актуални процедури по ОПОС 2014-2020, насочени към Натура 2000 и биоразнообразието

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

Екипът на Областен информационен център – Добрич организира работна среща за представяне на актуални процедури по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., насочени към екологичната мрежа Натура 2000 и биоразнообразието.

Събитието ще се проведе на 21.11.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в офиса на ОИЦ – Добрич, находящ се на ул. „България“ №12, на 1 етаж в сградата на Община град Добрич. Ще бъдат представени двете процедури BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000“ в България и BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“.

Поканени да вземат участие са представители на общините от област Добрич,  неправителствени организации и медии.

ОИЦ
Добрич