Детективи на европейски проекти

hand

СТЪПКА 1 - Политика на сближаване(Кохезионна политика) в Европа

В тази стъпка ще разберем какво представлява Политиката на сближаване на ЕС и ще разгледаме някои конкретни примери на проекти.

Продължителност - 10 минути

На 13 януари 2020 г. екипът на ОИЦ – Пазарджик проведе първа работна среща с ученици от СУ „Георги Бенковски“ Пазарджик по проект „Оpen cohesion school“ на Европейската комисия. Инициативата се състои в насърчаване ангажираността на учениците в наблюдението на инвестициите от европейски проекти, чрез използване на публично достъпни данни и посещения на място. 

На 9 и 10 януари 2020 г. в София Джанмарко Гуацо от италианския екип на проекта на ЕК „OPEN COHESION SCHOOL“ даде официален старт на Урок 1 в България. На среща с представители на дирекция „Централно координационно звено“ и Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ), г-н Гуацо подробно разясни съдържанието на първия урок: Политиката на сближаване в Европейския съюз, Гражданско наблюдение (мониторинг), Отворени данни, Методи на изследване, чрез събиране на вторични данни, Упражнения в клас (Данни за експедиция и досие за проучвания).

На 10 януари 2020 г. на посещение в офиса на Областен информационен център – София бе Джанмарко Гуацо от отдел „Оценка“, дирекция „Политики по сближаване“ в Председателството на Министерския съвет в Италия.

12 ученици и 4 учители  от  Шумен  работят  по пилотен иновативен проект, иницииран от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.  Проектът се изпълнява в няколко държави, сред които и България, като се черпи от опита на Италия в предходен подобен проект , който успешно се прилага от 2013 година.

Целта на проекта е насърчаването на гражданското образование в училищата и включването на ученици в мониторинг на европейски проекти, чрез използването на информационни и комуникационни технологии и публично достъпни „отворени“ данни.

Областен информационен център – Пазарджик е един от избраните шест центъра в България да участва в пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“.

През месец август България, Хърватия, регионите Алентежо (Португалия), Каталония (Испания), Пелопонес, Тесалия и Йония Нисия (Гърция) бяха избрани за участие в пилотния проект, в който ученици да бъдат ангажирани да открият и анализират проекти, финансирани от ЕС.