Детективи на европейски проекти

На 24 февруари 2020 г., учениците от СУ „Георги Бенковски“ Пазарджик посетиха предприятие „ЕЛХИМ ИСКРА“ АД, където направиха мониторинг на проект „Внедряване нова технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Кратко представяне на проекта направиха инж. Милко Трендафилов – технически директор на дружеството и координатор на проекта и инж. Албена Димитрова – директор връзки с инвеститорите и технически отговорник на проекта.

Под лупата на учениците от ЕГ „В.Карагьозов“ в Ямбол премина първия урок от инициативата „Детективи на европейски проекти“. Тя е част от изпълнението на пилотен международен проект на Европейската комисия „Open Cohesion School“, който има за цел да формира в учениците от шест областни града на територията на страната гражданско самосъзнание и активност, като ги провокира да изследват и да направят мониторинг на обществено значим проект в своя град, финансиран с европейски средства.

В Шумен започна ученическо наблюдение на  европейски проект. То се провежда в рамките на пилотна инициатива на Европейската комисия за мониторинг на проекти в 6 държави, сред които и България. Съдействие на Комисията у нас оказват шест областни информационни центъра, сред които е и ОИЦ-Шумен. Мониторинга обхваща 6 области на страната, сред които и Шумен, и преминава под мотото „Детективи на европейски проекти“.

 

Те ще мониторират проект по процедура „Деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“, финансиран от ОПРР

Как гражданският мониторинг на европейските проекти допринася за общественото развитие научиха младите европейски детективи от Видин. Днес местните участници в проекта „Детективи на европейски проекти“ - 11 б клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“-Видин и техният класен ръководител Милена Ружева участваха в своя първи урок в рамките на проекта.

Инициативата се състои в насърчаване участието на ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни „отворени“ данни. Целта е да бъде повишена културата на активно гражданство, насърчена отчетността на публичните институции и да бъде популяризирана политиката на сближаване сред младите хора.

На 13 януари 2020 г. екипът на ОИЦ – Пазарджик проведе първа работна среща с ученици от СУ „Георги Бенковски“ Пазарджик по проект „Оpen cohesion school“ на Европейската комисия. Инициативата се състои в насърчаване ангажираността на учениците в наблюдението на инвестициите от европейски проекти, чрез използване на публично достъпни данни и посещения на място. 

На 9 и 10 януари 2020 г. в София Джанмарко Гуацо от италианския екип на проекта на ЕК „OPEN COHESION SCHOOL“ даде официален старт на Урок 1 в България. На среща с представители на дирекция „Централно координационно звено“ и Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ), г-н Гуацо подробно разясни съдържанието на първия урок: Политиката на сближаване в Европейския съюз, Гражданско наблюдение (мониторинг), Отворени данни, Методи на изследване, чрез събиране на вторични данни, Упражнения в клас (Данни за експедиция и досие за проучвания).

На 10 януари 2020 г. на посещение в офиса на Областен информационен център – София бе Джанмарко Гуацо от отдел „Оценка“, дирекция „Политики по сближаване“ в Председателството на Министерския съвет в Италия.

12 ученици и 4 учители  от  Шумен  работят  по пилотен иновативен проект, иницииран от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.  Проектът се изпълнява в няколко държави, сред които и България, като се черпи от опита на Италия в предходен подобен проект , който успешно се прилага от 2013 година.

Целта на проекта е насърчаването на гражданското образование в училищата и включването на ученици в мониторинг на европейски проекти, чрез използването на информационни и комуникационни технологии и публично достъпни „отворени“ данни.