Новини и събития

ВОМР
МИГ "Тунджа" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.432 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
МИГ "Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява удължен прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.366 по мярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
МИГ "Тутракан-Сливо поле" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.306 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ