Новини и събития

ВОМР
МИГ "Павликени – Полски Тръмбеш" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.361 по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
УО на ПРСР 2014 – 2020 г. одобри за финансиране още три проектни предложения за подготвителни дейности за сътрудничество - 2 проекта за вътрешнотериториално сътрудничество на МИГ "Лясковец - Стражица" и МИГ "Стралджа 2016г." и 1 проект за подготвителни дейности за транснационално сътрудничество на МИГ "Берковица и Годеч".
ВОМР
МИГ "Нова Загора" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.492 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
МИГ "Лом" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.405 по мярка 1- 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от стратегията за ВОМР на МИГ