Новини и събития

ПРСР
МИГ Момчилград - Крумовград с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.166 по мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
ПРСР
Предложение за проект за транснационално сътрудничество от Република Полша.
Żuławska LAG търси чуждестранен партньор за проект, насочен към насърчаване на развитието на велосипедните маршрути и здравословен и активен начин на живот на местните общности. Адресът на уебсайта на полската МИГ, разположен в северната част на Полша в делтата на река Висла е: http://www.zulawskalgd.pl/
ПРСР
МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.247 по мярка 1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" от СВОМР на МИГ
ПРСР
МИГ Поморие с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.241 по мярка 6.4_М3 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от СВОМР на МИГ