Новини и събития

ВОМР
МИГ "Тунджа" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява удължен втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.432 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
МИГ "Костенец 2010" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.482 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
МИГ "Община Марица" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.518 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Заповед № РД09-434/27.04.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-432/01.06.2020 г. на заместник-министъра и Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 "Подмощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г. в частта на малките пилотни проекти