Новини и събития

ВОМР
СНЦ "МИГ-Раковски" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.804 по мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
СНЦ "МИГ-Радомир-Земен" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.687 по мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
СНЦ "МИГ-Елхово-Болярово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява пети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.591 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
СНЦ "МИГ-Елхово-Болярово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява четвърти прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.635 по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ