Новини и събития

ВОМР
МИГ „Перущица-Родопи“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.427 по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
МИГ „Момчилград – Крумовград“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.279 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.352 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.350 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ