Новини и събития

ПРСР
МИГ Сливница - Драгоман с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
ПРСР
МИГ Гълъбово - Опан с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.064 по мярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ от стратегията за ВОМР на МИГ
ПРСР
МИГ Раковски с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.174 по мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства"
ПРСР
МИГ Бяла Слатина с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.294 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“