Новини и събития

ВОМР
СНЦ „МИГ Нова Загора-Сливен“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.827 по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.819 по мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
СНЦ „МИГ- Лясковец-Стражица“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.686 по мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
СНЦ „МИГ Костенец 2010“ (с ново наименование Местна инициативна група Костенец – Долна баня) с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.825 по мярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Стратегията за ВОМР на МИГ