Новини и събития

ВОМР
Австрийската селска мрежа уведомява за постоянно отворен прием за проектни предложения за транснационално сътрудничество, което дава възможност при интерес по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г. за транснационално сътрудничество с местни инициативни групи от Австрия, предложения да бъдат отправяни по всяко време.
ВОМР
ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Комитета за координация на подхода „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - 14 декември 2018 г.
ВОМР
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на Комитета за координация на подхода „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - 21 декември 2017 г.
ВОМР
Заповед за създаване на Комитет за координация на подхода Водено от общностите местно развитие и заповеди за изменение и допълнение