Новини и събития

ВОМР
МИГ – Стралджа 2016г. с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.346 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
ВОМР
МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.276 по мярка мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ
ВОМР
Протокол от четвърто заседание на Комитета за координация по подхода „Водено от общностите местно развитие“ 19 декември 2019 г.
ВОМР
МИГ Любимец – Ивайловград с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.288 по мярка Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.) - „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от СВОМР на МИГ