Новини

МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО

МИГ Мъглиж, Казанкък, Гурково с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.134 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
ПРСР

МИГ СРЕДЕЦ

МИГ "МИГ Средец" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.168 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
ПРСР

МИГ ЯБЛАНИЦА - ПРАВЕЦ

МИГ "Ябланица - Правец" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.180 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
ПРСР

МИГ - ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА

МИГ "Общини Елена и Златарица" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.213 по подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от СВОМР на МИГ.
ПРСР

МИГ ПЕРУЩИЦА - РОДОПИ

МИГ "Перущица - Родопи" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.184 по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
ПРСР

МИГ ПОМОРИЕ

МИГ "Поморие" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.002 по мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от СВОМР на МИГ.
ПРСР

МИГ ЧИРПАН

МИГ "Чирпан" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4. "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности"
ПРСР

МИГ ЧИРПАН

МИГ "Чирпан" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
ПРСР

МИГ СТРАЛДЖА

МИГ "Стралджа" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.187 по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
ПРСР

МИГ - ОБЩИНИ ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА

МИГ "Общини Елена и Златарица" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.171 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ от СВОМР на МИГ.
ПРСР