Новини

МИГ Момчилград - Крумовград с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.166 по мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Предложение за проект за транснационално сътрудничество от Република Полша.
Żuławska LAG търси чуждестранен партньор за проект, насочен към насърчаване на развитието на велосипедните маршрути и здравословен и активен начин на живот на местните общности. Адресът на уебсайта на полската МИГ, разположен в северната част на Полша в делтата на река Висла е: http://www.zulawskalgd.pl/
МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.247 по мярка 1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" от СВОМР на МИГ
МИГ Поморие с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.241 по мярка 6.4_М3 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от СВОМР на МИГ
МИГ Ябланица - Правец с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.242 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
Cooper` Act European Seminar on LEADER cooperation
Европейски семинар за сътрудничеството по ЛИДЕР
Програма и регистрация
МИГ Свиленград ареал с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.055 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.217 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
МИГ Добричка с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.232 по мярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
МИГ Исперих с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.239 по мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”