Новини

СНЦ "МИГ-Елхово-Болярово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява осми прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.486 по мярка Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ „МИГ Костенец 2010“ (с ново наименование МИГ Костенец – Долна баня ) с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.790 по мярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ Перущица-Родопи" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.359 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ– Аврен-Белослав" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием с увеличен бюджет по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.666 по мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ – Лом" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.775 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ ЛОМ“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.695 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ – Нова Загора" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.583 по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ Гълъбово – Опан" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.791 по мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ Костенец 2010" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.482 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ Белово, Септември, Велинград" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява четвърти прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.503 по мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ от Стратегията за ВОМР на МИГ