Новини

Предложение за сътрудничество в Полша, озаглавено „Екологично образование, възобновяеми енергийни източници, изменение на климата и иновации“.
Две МИГ от Полша МИГ „Podkowa“ и МИГ „Przymierze Jeziorsko“ търсят чуждестранен партньор по проект, целящ повишаване знанията на жителите в областта на екологията, опазването на околната среда, възобновяемите енергийни източници и изменението на климата.
Адресите на уебсайтовете на полските МИГ, намиращи се в централната част на Полша (łódzkie voivodeship), са: http://podkowa.zdwola.com.pl/, http://www.przymierzejeziorsko.pl/
МИГ "Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.506 по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.505 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.504 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Тервел-Крушари" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.496 по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Елхово-Болярово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.486 по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Радомир-Земен" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.426 по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
ИГ "Берковица и Годеч" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява удължен прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.493 по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Община Марица" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.518 по мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Ябланица - Правец" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява удължен прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.182 по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР на МИГ