Новини

МИГ Берковица и Годеч с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.284 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
МИГ Берковица и Годеч с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.313 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
МИГ Балчик-Генерал Тошево с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.317 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
МИГ Тутракан-Сливо поле с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява удължаване на втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.14 по мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“
МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти по мярка 8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”
МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти по мярка 7 „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря””
МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти по мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

В периода 22 – 24 октомври 2019 г. в хотел „Катарино“, гр. Разлог се проведе шестата международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие. Престижният форум, който се организира ежегодно от Министерството на земеделието, храните и горите, бе открит от заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони д-р Лозана Василева и събра на едно място водещи експерти, ангажирани в прилагането на подхода от 12 държави.

МИГ – Стралджа 2016г. с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.187 по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
МИГ Тутракан-Сливо поле с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ удължава срока за прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.142 по мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“