Новини

СНЦ "МИГ Гълъбово – Опан" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.568 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
Управляващият орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. съвместно с управляващите органи на програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021 – 2027 г., „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021 – 2027 г., „Околна среда“ за периода 2021 – 2027 г. и „Образование“ за периода 2021 – 2027 г., които финансират подхода „Водено от общностите местно развитие“, разработи и публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране на подхода Водено от общностите местно развитие за 2023 г.

Управляващият орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. съвместно с управляващите органи на програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021 – 2027 г., „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021 – 2027 г., „Околна среда“ за периода 2021 – 2027 г.

СНЦ "МИГ-Елхово-Болярово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.635 по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ Раковски" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.629 по мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ Раковски" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.156 по мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ Белово, Септември, Велинград" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.658 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ-Радомир-Земен" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.507 по мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.677 по мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ Костинброд - Своге" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.679 по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Стратегията за ВОМР на МИГ
СНЦ "МИГ Костинброд - Своге" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.691 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ