Новини

МИГ "Долна Митрополия – Долни Дъбник" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява удължен прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.314 по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Стамболово - Кърджали 54" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява удължен прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.323 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Исперих" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.459 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Бяла Слатина" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.417 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Любимец-Ивайловград" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.173 по мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ
С утвърден от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (УО на ПРСР) оценителен доклад с № 93-4742 от 14.09.2020 г. е одобрено за финансиране още едно проектно предложение за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Одобреното проектно предложение № BG06RDNP001-19.354-0001 с наименование „Мост между поколенията, запазване на традиции на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле чрез иновации“ е подадено от сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан -Сливо поле“. Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помощ по него е в размер на 43 701,56 лева.
СНЦ"Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием с удължен краен срок по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.389 по мярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Елхово-Болярово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.181 по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ
В раздел "Документи", подраздел "Указания" са публикувани Указания за попълване на раздел III. "Бюджет на проекта" към заявление за планирани дейности и разходи за 2021 г.
МИГ "Нова Загора" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.440 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ