Новини

МИГ "Павликени – Полски Тръмбеш" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.361 по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ
УО на ПРСР 2014 – 2020 г. одобри за финансиране още три проектни предложения за подготвителни дейности за сътрудничество - 2 проекта за вътрешнотериториално сътрудничество на МИГ "Лясковец - Стражица" и МИГ "Стралджа 2016г." и 1 проект за подготвителни дейности за транснационално сътрудничество на МИГ "Берковица и Годеч".
МИГ "Нова Загора" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.492 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Лом" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.405 по мярка 1- 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Исперих" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.395 по мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Попово" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.454 по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Завет - Кубрат" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява удължен втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.385 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Разлог" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.443 по мярка 19.2.323 "Развитие и популяризиране на териториалната идентичност" от стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Тутракан – Сливо поле" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.252 по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от стратегията за ВОМР на МИГ
Протокол от пето заседание на Комитет за координация на подхода ВОМР - 14 декември 2020