Новини

МИГ "Ардино – Джебел" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.255 по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“ от СВОМР на МИГ
МИГ "Радомир – Земен" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.358 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ
МИГ "Минерални бани – Черноочене" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.325 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на МИГ
МИГ "Момчилград - Крумовград" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.392 по мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от СВОМР на МИГ
МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.345 по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ
МИГ "Гълъбово – Опан" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.343 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ
МИГ "Тутракан-Сливо поле" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.140 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от СВОМР на МИГ
МИГ "Исперих" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.406 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР на МИГ - актуализирана обява
МИГ "Общини Елена и Златарица" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.328 по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от СВОМР на МИГ
МИГ "Общини Елена и Златарица" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.329 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР на МИГ