Новини

МИГ Бяла Салатина с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура № BG06RDNP001-19.265 за подбор на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
МИГ Айтос с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура № BG06RDNP001-19.331 за подбор на проекти по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
МИГ Долни Чифлик и Бяла с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура № BG06RDNP001-19.393 за подбор на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
МИГ Долни Чифлик и Бяла с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура № BG06RDNP001-19.390 за подбор на проекти по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
МИГ Радомир - Земен с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура № BG06RDNP001-19.391 за подбор на проекти по мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
МИГ - Община Марица с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием с удължен краен срок по процедура № BG06RDNP001-19.292 за подбор на проекти по мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"
МИГ - Община Марица с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура № BG06RDNP001-19.292 за подбор на проекти по мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"
МИГ - Община Марица с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура № BG06RDNP001-19.056 за подбор на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием с удължен втрои краен срок по процедура за подбор на проекти по мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием с удължен втрои краен срок по процедура за подбор на проекти по подмярка 8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”