Новини

МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.297 по мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ Исперих с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BGBG06RDNP001-19.395 по мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”
МИГ Ябланица - Правец с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява удължен прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.182 по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
МИГ Исперих с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.388 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“
МИГ "Тутракан - Сливо поле" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.251 по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”
МИГ Минерални бани – Черноочене с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.325 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
"The Preparatory Action on Smart Rural Areas of the 21st Century" (или накратко "Smart Rural project").

Проектът стартира през февруари 2020 и ще се изпълнява в рамките на две години и половина като се финансира от Европейската комисия (DG AGRI). Неговата цел е да насърчи малките селища да разработват и прилагат интелигентни подходи и стратегии за развитие в рамките на ЕС.

В рамките на проекта ще бъдат избрани общо 17 селища на територията на ЕС, които ще получат техническа подкрепа за развитието на такива подходи и стратегии. Към момента са избрани 5 от тези 17 селища ( по едно в Ирландия, Финландия, Франция, Чехия и Гърция). Предстои да бъдат избрани още 12 селища.
С цел информацията за този проект да достигне до колкото се може по широк кръг от български селища е създадена една ФБ група, която е ориентирана като цяло към концепцията за smart villages (умни селища) и в рамките на която ще се публикува перидично за проекта. ФБ груопата се казва Smart Villages в България и се намира на следния адрес https://www.facebook.com/groups/BGsmartvillages/.
МИГ Разлог с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.268 по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
МИГ Айтос с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.270 по мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.362 по мярка Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“