Новини

МИГ Тунджа с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.249 по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
МИГ Любимец - Ивайловград с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.288 по мярка Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.) „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от СВОМР на МИГ
На 3-4 декември 2019 г. в Брюксел ще се съберат широк кръг заинтересовани страни от ВОМР за четвъртото съвместно събитие ВОМР на тема „След 2020 г .: местни действия в един променящ се свят“.
Заинтересованите страни се приканват да споделят своите знания и опит от европейските структурни и инвестиционни фондове. Ще има и интерактивна изложба на проекти ЛИДЕР, ВОМР и други.
На разположение са 50 места за МИГ на ЛИДЕР. МИГ, които биха искали да изразят интерес да присъстват, трябва да попълнят онлайн формуляра, който е на разположение на този линк (https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/upcoming-clld-event-brussels_en). Процесът на изразяване на интерес ще продължи до понеделник 19 август 2019 г., след което избрани МИГ ще получат официална покана от FARNET (тазгодишния организатор) да участват.
С утвърден от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (УО на ПРСР) оценителен доклад с № 93-5069 от 24.07.2019 г. е одобрено за финансиране още едно проектно предложение за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Одобреното проектно предложение № BG06RDNP001-19.085-0014 с наименование „Транснационално сътрудничество за креативен туризъм в селските райони“ е подадено от сдружение „Местна инициативна група Девня – Аксаково“. Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помощ по него е в размер на 48 573,74 лева.
МИГ Разлог с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.268 по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
МИГ Перущица - Родопи с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.184 по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.278 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
МИГ Свиленград Ареал с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.286 по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
МИГ ПРЕСПА – общини Баните, Лъки и Чепеларе с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.211 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
МИГ Поморие с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.246 по мярка 7.5_М5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”