Новини

МИГ "Струма – Симитли, Кресна и Струмяни" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.396 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ
МИГ "Исперих" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.406 по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на МИГ

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.372 по подмярка 19.1 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

МИГ "Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана" с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.351 по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура № BG06RDNP0001-19.290 за подбор на проекти по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ - удължен втори краен срок
МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура № BG06RDNP0001-19.290 за подбор на проекти по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ - втори краен срок
МИГ Гълъбово – Опан с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура № BG06RDNP0001-19.339 за подбор на проекти по мярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“
МИГ Гълъбово – Опан с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура № BG06RDNP0001-19.340 за подбор на проекти по мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"