Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. през декември 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 9 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г., Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020  г. (ОПОС) публикува Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС.