Публикувана е актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2021 г. на ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 9 и ал. 10 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Изменение ИГРП - февруари 2021 г. 629.52 KB