Новини от ОИЦ

Местна инициативна група „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Допустими кандидати са земеделски стопани, групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти на територията на местната инициативна група.

Община Велико Търново започва изпълнение на интегриран проект, който е първият по рода си за България и обединява усилията на шест общини за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Общото инвестиционното намерение на София, Велико Търново, Бургас, Монтана, Русе и Стара Загора предвижда подмяна на старите печки на твърдо гориво с нови отоплителни уреди, работещи с пелети или природен газ.

15 нови автоматични шприц машини със софтуер за следене на качеството на материала са закупени и въведени в експлоатация в русенската фирма „Найден Киров“ АД по проект за енергийна ефективност чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“  2014-2020. Освен че новото оборудване е енергоспестяващо, то ще подобри ресурсната ефективност, ще повиши качеството на крайния продукт и ще доведе до повишаване на производствения капацитет, обясни финансовият директор по проекта Свилен Петров по време на информационна среща за напредъка по проекта.

В Бургас се проведе информационен ден за представяне на процедурата „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Събитието се състоя в Експозиционен център „Флора“ и бе открито от заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Пристанищната администрация на Александруполис, съвместно със Сдружение „Клуб за спортен риболов Гларус” – Бургас и Международния  център за социални и икономически изследвания – Грузия представиха своя общ проект „Плаване през Черно море“. Събитието се състоя в Морска гара Бургас.

Местна инициативна група – Исперих ще приема проектни предложения по процедура BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности от мярка ОПРЧР 2 в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Допустими кандидати са:

  • Община Исперих
  • Доставчици на социални и здравни услуги
  • Работодатели

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Цялостно обновяване на част от образователната инфраструктура със средства от ЕСИФ стартира в град Гоце Делчев. По проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев“, финансиран по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. ще бъдат напълно реновирани Второ основно училище „Гоце Делчев“ и детските градини „Калинка“ и „Радост“. И трите обекта са включени в Инвестиционната програма на гр. Гоце Делчев и попадат в две зони на въздействие в рамките на ИПГВР на града.

Експертите на Областен информационен център – Благоевград се срещнаха с представители на бизнеса и работодатели от общините Разлог, Банско, Гоце Делчев и Хаджидимово. По време на информационните срещи, които са част от кампания на тема „Европейски средства в подкрепа на бизнеса“, представители на центъра запознаха присъстващите с три отворени в момента процедури за кандидатстване с европроекти, насочени към тях.

Първите срещи от цикъла „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“ проведе екипът на Областен информационен център – Видин (ОИЦ-Видин). В Кула, Чупрене, Белоградчик и Грамада се запознаха с компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Земеделските стопани научиха повече за промените в нивата на подпомагане за площи, заявявани по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по Натура 2000 и РДВ“.

Актуални възможности за европейско финансиране, насочени към бизнеса представи Областен информационен център – Габрово в Трявна на 18.03.2019 г., в Дряново на 19.03.2019 г. и в Севлиево на 21.03.2019 г.  Информационните срещи на Центъра бяха съвместна инициатива с трите Общини от област Габрово и териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието.