Новини от ОИЦ

На 19 юли 2019 г. в Бургас се проведе встъпителна пресконференция по проект на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА): „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска”.

Областният информационен център-Варна взе участие в съвместно информационно събитие с Местна инициативна група „Девня-Аксаково“. То се проведе в Центъра за подкрепа на личностно развитие в Аксаково. Срещата бе насочена към потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица. На нея ОИЦ-Варна представи интерактивната книга с проекти, реализирани с европейско финансиране на територията на Варненска област.

Днес в офиса на Областен информационен център – Кюстендил, бяха представени условията за кандидатстване по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.

На 25 юли 2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа в двора на Детска градина „Зорница”, гр. Разград, ул. „Велико Търново”, ще бъде поставен символичен старт на ремонтните дейности в заведението чрез организираната от Община Разград официална церемония „Първа копка” за обект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ 12 „Зорница”.

На 18 юли 2019 г. в офиса на Областен информационен център - Ловеч се проведе информационна среща (разяснителна кампания) по процедура за подбор на проектни предложения BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Преподаватели от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ във Варна повишиха своите компетентности и постигнаха по-висока ефективност в педагогическата дейност с помощта на проекта „Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение” по програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование и обучение“. Финансирането е на стойност е 25 550 евро.

В залата на Областен информационен център – Бургас се проведе информационна среща по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на ОП „Околна среда“. В събитието взеха участие представители на общини и НПО от Бургаска област.

Целта на процедурата е чрез финансирането с приоритет към дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, да се подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград бе домакин на среща и с втората смяна от кампанията „Еколято 2019”. Близо 30 ученици и ръководителите им се запознаха с дейността и услугите на мрежата от Областни информационни центрове в страната, с по-значимите неща за институциите на Европейския съюз, европейските фондове и програми, и какво е сторено с тяхна подкрепа в града.

       С официална церемония днес се даде  старт на модернизацията на 3 професионални русенски гимназии – Професионална гимназии по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“, Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“.  Събитието се състоя в двора на строителното училище.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият й бюджет е 195 580 лв.