Новини от ОИЦ

В края на този месец Сдружение „Асоциация Интегро” – Разград финализира своя проект BG05M9OP001-4.001-0100-C01 „Социални иновации за по-ефективно социално включване на ромски жени в неравностойно положение” по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

От началото на 2018 година бенефициентът изпълнява проекта в партньорство с „Майчини центрове: Международна мрежа за овластяване - MINE” от град Щутгарт, Германия.

На 18 декември 2018 г. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново се проведе информационна среща със студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – специалности „Социални дейности“ и „Социално предприемачество“.

Възпитаниците на Великотърновски университет бяха запознати със Споразумението за партньорство с ЕС и неговите стратегически приоритети, Европейските структурни и инвестиционни фондове – ЕСИФ, Оперативните програми в България за периода 2014-2020 г. и възможностите, които те предоставят за младите хора през настоящия програмен период.

На 15 декември 2018 г. от 10,00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново организира изнесена приемна с рекламно-информационен щанд във фоайето на Община Велико Търново. Приемната се проведе в рамките на уъркшоп за деца и техните родители за изработване на коледна украса и подаръци, като част от културната програма на Община Велико Търново.

Община Пловдив изпълни успешно проект BG05SFOP001-4.001-0014 „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това съобщи по-рано днес зам.-кметът Александър Държиков по време на заключителната пресконференция, която се състоя в Заседателна зала на общинската администрация. Стойността на проекта е 499 731,00 лв., срокът на изпълнение: 13.12.2015 г. -31.12.2018 г.

На 14.12.2018г. Областен информационен център – Кюстендил проведе работна среща с местни и регионални медии, на която представи обобщени данни за напредъка при изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ на територията на област Кюстендил.

Екипът на ОИЦ-Варна взе участие в конференция, организирана от Местна инициативна група „Девня – Аксаково“. Тя се проведе във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020 г.

На работна среща с местните и регионални медии, проведена на 14 декември, Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил) представи своята дейност през последните три години. 92 са организираните събития за този период, сред които информационни срещи и открити приемни, по време на които са представени възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.

В Областен информационен център – Силистра се състоя информационен ден във връзка с приключване на проект „Функциониране на Областен информационен център - Силистра”.

 

С много музика и танци в Благоевград беше отбелязана Европейската година на културното наследство. В областния център на Пиринско пристигнаха десетки изпълнители от съседна Гърция, които представиха културата на Древна Елада с нейните музика, танци и обичаи. Организатор на събитието беше Областна администрация, в партньорство с Областен информационен център – Благоевград.

Презентация на тема: „Европейските фондове ЗА културното наследство. ОИЦ-Пловдив надежден източник на информационни услуги“ представи по време на официалното откриване на X-то юбилейно издание на Международната среща по туризъм в гр. Пловдив, експертът на ОИЦ Камен Стратиев. Това се случи в присъствието на министъра на туризма Николина Ангелкова, заместник-кмета по култура и туризъм на община Пловдив инж.