Новини от ОИЦ

Строително-ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградите, за изграждане на достъпна архитектурна среда и реконструкция на дворните пространства, ще започнат в детски градини „Приказка”, „Митко Палаузов” и „Шестте ястребинчета” в град Разград.

Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ обяви прием на проектни предложения по мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област, финансирана от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Общият бюджет на мярката е 360 247 лв.

Трайно безработни жители на Аврен намериха препитание благодарение на проекта „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“. Той е на обща стойност 390 789 лв. и се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Бенефициент е Община Аврен.

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) представи на информационна среща процедура BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици” по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014–2020 г. Срещата се проведе в офиса на ОИЦ – София на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №99.

В рамките на информационната среща бяха представени условията за кандидатстване по процедурата, в т.ч. изискванията към кандидатите, допустимите за финансиране дейности, категориите допустими разходи и други разяснения.

На 21.08.2019 г. от 11:00 ч. в гр. Стара Загора, площадката на Агробиохим АД, Административна сграда на Панхим ООД се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0086-C01/28.12.2017 г. между МИ и „Панхим“ ООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на полиметилметакрилатни листове в „Панхим“ ООД“

Пред пълни зали преминаха срещите на ОИЦ-Русе през първата седмица от втората годишна обиколка на експертите.Представителите на местните общини,НПО и бизнеса бяха заинтригувани от презентацията на управителя на ОИЦ-Русе Камелия Махакян. За тях беше интересно и полезно да разберат каква е визията и подготовката за следващия програмен период 2021-2027г, както и новите моменти и приоритетите.

МИРГ Пазарджик стартира прием на проекти по процедура „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Община Разград обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за проектиране и изграждане на социални жилища на стойност 1 701 260 лева, без вкл. ДДС. Поръчката е в рамките на проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел”, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания” от Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020” на Оперативна програма „Региони в растеж”.

Оперативна програма Околна среда с нова процедура „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИ“, която беше предпоставка за информационна кампания на Областен информационен център – Враца. Екипът проведе две срещи:  във Враца на 19.08.2019 г. и община Оряхово на 21.08.2019 г.

На 20 август 2019 г. Областен информационен център – Смолян проведе информационно събитие "Ден на отворените врати по процедура BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. На събитието присъстваха представители на Община Смолян и на нестопански организации от Смолян.