Новини от ОИЦ

През месец юни тази година шест сравнително нови предприятия подписаха договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност2014-2020 г., в рамките на процедура „Насърчаване на предприемачеството” по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на програмата.

Варненската фирма „Примабилд“ ООД подобри капацитета и разшири дейността си с помощта на проекта „Инвестиции за енергийна ефективност в Примабилд ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата му стойност е 2 125 100 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 497 590 лв.

На 28.06.2019 г. в сградата на „Минстрой Марица Изток" АД, находяща се на адрес: гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов" № 10, се проведе информационен ден относно приключване изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0140-C01/01.08.2018 г. с Министерството на икономиката по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Минстрой Марица Изток" АД“. На събитието присъстваха представители на Областен информационен център – Стара Загора, „Инфрастрой груп" ЕООД, „Бултрейс груп" ЕООД, „Петрол М" ЕООД, „Ремотекс М" ЕООД, „Минстрой Марица Изток" АД.

Ученици от Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и земеделие  „Александър Стамболийски” гр. Лозница ще проведат лятната си практика през следващата година в Милано, Италия. Тази възможност ще се осъществи с изпълнението на проект 2019-1-BG01-KA102-061348 „Обмяна на опит и положителни ученически практики в Италия”, финансиран от програма „Еразъм+”, сектор „Професионално образование и обучение”. Проектните дейности са с продължителност 18 месеца, а одобрените средства от програмата са в размер на 90 956 евро.

Подобряването на качеството на живот на хора с увреждания е основната цел на проекта „Функциониране на иновативен интегриран обществен модел за „Сребърна социална борса“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общата му стойност е 123 360 лв. Бенефициент е Асоциация „Да съхраним жената“. Продължителността на проекта е 12 месеца – от 01.06.2018 г. до 01.06.2019 г.

Агенцията за регионално развитие и Бизнес център 2000 (АРРБЦ) в гр. Монтана отчете изпълнението на проект „Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион“. В изключителна полза за местната общност са постигнатите от него резултати за опознаване и популяризиране на природното богатство в трансграничния регион, включващ целевите български области – Монтана, Видин, Враца и Плевен, и румънските окръзи – Долж, Олт и Мехединци.

Общинският съвет във Варна одобри текста на Споразумение за създаването на платформа за сътрудничество за региона на Портала Дунав-Черно море по проекта „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен  регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ – „DBS Gateway Region“. Той се реализира по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Общият му бюджет е 2 178 449 евро.

    На 27.06.2019 г. екипът на ОИЦ – Враца взе участие в информационно събитие в София по проект за „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ- БРИ)“, който беше представен от заместник - министъра на околната среда и водите Красимир Живков, директора на дирекция „Управление на водите“ Илияна Тодорова и изпълнителите на дейностите на пресконференция днес. Проектът е пилотен и поставя началото на изграждане на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ).

В рамките на проект 2019-1-BG01-KA102-061366 „Модни тенденции в облеклото, прическите и грима в Европа” двадесет ученици, придружени от двама техни учители от Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина” в областния град ще стажуват в столицата на модата - Милано, Италия.

Целта на проекта е обмяна на практики и модели на обучение в реална работна среда и придобиване от гимназистите на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности.

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе изнесени приемни в общинските центрове в област Силистра. Заинтересованите посетители получиха информация за актуалните възможности за кандидатстване с проекти по Оперативните програми и информационни материали с добри практики от изпълнени проекти. Експертите от Центъра подготвиха брошура с основните насоки по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, която предстои да бъде отворена съвсем скоро.