Новини от ОИЦ

На 5 март 2020 г. в Конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Валда 90“ ООД“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 и е на обща стойност 3 076 810 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 1 307 644 лв., националното съфинансиране е 230 760 лв., а собственото финансиране е 1 538 405 лв.

Областен информационен център – Пловдив проведе среща с директори и педагогически специалисти от училища и детски градини в общините Асеновград, Кричим и Раковски. Над 50 души заети в сферата на образованието посетиха проведените срещи - на 17 февруари в община Асеновград, а на 27 и 28 – в общините Кричим и Раковски. Експерти на Центъра представиха отворени и планирани процедури за прием на проектопредложения по оперативните програми, заложени в индикативните годишни работни програми за 2020г.

Ученици от 4А клас на Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев” в Разград, водени от учителката си Сийка Маринова изнесоха интерактивен урок по родолюбие под надслов „Оттука започва България”. Урокът бе подготвен в часовете за занимания по интереси в рамките на проект „Подкрепа за успех” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, и посветен на 3 март – Националния празник на България.

Мястото на събитието бе Даскалоливницата на Етнографския музей в града, а гости на събитието - уредници на музея, бивши учители от учебното заведение и родители.

МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви втори краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проекти могат да се подават до 05.04.2020 г. Общият финансов ресурс по процедурата е 450 000 лева.

Седмият по ред обект на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, с бенефициент Община Разград беше официално открит. Това е Детска градина „Митко Палаузов” в гр.Разград.

Лентата прерязаха кметът Денчо Бояджиев, областният управител Гюнай Хюсмен и директорът на детското заведение Ценка Русева.

МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд“. Тя се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият бюджет на процедурата е 195 580 лв.

Целта й е осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията на територията на МИГ-а, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

На 02.03.2020 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Тополовград публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето на Кохезионната политика на ЕС през периода 2021-2027 г .

На 27 февруари 2020 г. МИГ Завет – Кубрат проведе  общо събрание в заседателната зала на общински съвет, гр. Завет.

Събранието бе открито от Председателят на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Добруджан, която след това представи пред членовете на събранието Отчет за дейността на Управителния съвет за 2019 г.

Работата на общото събрание продължи с приемане на Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2019 г., изготвен от Павлин Петров.

Работилница за изработване на мартеници организира по случай 1-ви март Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ОИЦ-София). На 27 февруари екипът на центъра беше на гости в 46 ОУ “Константин Фотинов” в София, където деца от Va и Vб клас под ръководството на тяхната учителка по изобразително изкуство г-жа Илиана Христова с голям ентусиазъм усукваха и връзваха бели и червени конци.

На 4 и 6 март 2020 г. Община Разград, бенефициент по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград” официално ще открие още четири реновирани обекта. Чрез церемониите „Откриване на обект“ ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати в детското и учебни заведения, които бяха ремонтирани и благоустроени по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр.