Новини от ОИЦ

21 проекта са реализирани във Варненска област по програма „Красива България“ от началото на настоящия програмен период (2014-2020г.) към края на 2019г. Най-много средства са инвестирани в Община Вълчи дол – 821 567 лв. На второ място е Община Бяла със 745 667 лв., а на трета позиция е Община Аксаково с 510 798 лв. 381 861 лв. са средствата, които е спечелила по програмата Община Аврен, което я прави четвърта в областта по този показател. След нея се нареждат Долни чифлик и Девня, съответно с 344 957 лв. и 299 226 лв. Община Ветрино е седма с инвестирани 241 484 лв.

На територията на Лудогорието са изпълнени 4 проекта по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

Реконструирани и реставрирани са църквите „Св. Архангел Михаил” в село Голям Поровец, община Исперих, „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Исперих, „Св. Троица” в село Брестовене, община Завет и „Св. Иван Рилски” в село Острово, община Завет. Общият бюджет на проектите е 1 807 757 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ от ПРСР.

      Нов автомобил е закупен по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Транспортното средство е на стойност 42 998 лева.  

      Автомобилът е 8-местен и ще се използва за предоставяне на мобилни почасови здравно-социални услуги на потребителите от общините Русе и Сливо поле. Превозното средство ще улесни достъпа им до медицински и други услуги, особено на хората, които живеят в малките населени места или в квартали, отдалечени от здравни и други институции.   

На 24-ти януари 2020 г. бе отбелязана символично „първата копка“ от изграждането на ГКПП „Рудозем – Ксанти“. Пунктът се строи в изпълнение на подписаната през 1995 г. спогодба между България и Гърция за откриване на три ГКПП-та между двете страни. С пропускателния пункт ще се отвори пряка пътна връзка Пловдив - Смолян - Рудозем - Ксанти - Северна Гърция, като част от трансграничен коридор №9.

По инициатива на Европейската комисия, Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и научните изследвания на Република Румъния, в Русенския университет „Ангел Кънчев” се проведе работна среща на заинтересовани страни по Програма „Хоризонт Европа”, бъдещата рамкова програма на ЕС за изследвания и иновации в периода 2021-2027 г.

Форумът бе официално открит от ректора на РУ „Ангел Кънчев” чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.

Фондация “За Нашите Деца”, има удоволствието да Ви покани на дискусионен форум: „Заедно за иновативни интегрирани услуги в област Пловдив“, който се провежда по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси", в продължение на проведените през м. ноември 2019 год. информационни срещи в общините Пловдив, Марица, Садово, Куклен, Родопи, Перущица, Стамболийски и Асеновград.

По покана на телевизия „Черно море“ управителят на Областния информационен център-Варна д-р Виктория Николова взе участие в сутрешния блок на медията – „Щрихи от утрото“. Тя представи статистика за европейските средства, инвестирани във Варненска област от началото на настоящия програмен период (2014-2020г.) към края на 2019г., както и за броя на реализираните проекти по общини и по оперативни програми. В телевизионния ефир бяха изнесени данни на ОИЦ-Варна за постигнатото по програма „Красива България“.

Областният информационен център - Русе представи процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ пред заинтересовани представители на неправителствените организации, училища, Регионалния инспекторат по образование и Русенския университет в зала 1 на Областната администрация.

Информационна среща по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ (ОПНОИР) проведе на 23 януари 2020 г. Областният информационен център в Монтана. В събитието взеха участие представители на учебни заведения, Регионалното управление на образованието и неправителствени организации от община Монтана.

На 23 януари 2020 г. от 11:00 ч. в офиса на Областен информационен център – Ловеч, се проведе информационна среща по процедура BG05M9OP001- 2.086 „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. В срещата взеха участие  Венцислав Христов – Заместник кмет на Община Ловеч, Цецо Ангелов – Директор на Дирекция „РСЗ“ – Ловеч, началник отдел на Община Ловеч и ДБТ – Ловеч, управител и социален работник от ЗЖЛФУ, представители на НПО, БСК и работодатели от Ловеч.