Новини от ОИЦ

С Учредително събрание бе създадена Местна инициативна група на територията на Община Белослав. Това е една от основните стъпки при реализирането на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В срещата се включиха представители на местните власти, бизнеса, детските градини, училищата и неправителствените организации на територията на общината, физически лица.

Данаил Илиев, студент във Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски” избра Областния информационен център (ОИЦ) – Разград да проведе лятната си учебна практика. Бъдещият специалист по  „Комуникационен мениджмънт” бе част от екипа на ОИЦ в продължение на един месец.

На 11.09.2023 г. се проведе пресконференция по проекта № BG05SFPR002-2.001-0193 „Грижа в дома в Община Дупница“ финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюз.

ОИЦ – Перник проведе информационна среща в гр. Радомир, посветена на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

На 04.09.2023 г. Община Смолян подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0094-C01 за изпълнение на проект „Бъдеще за децата в Община Смолян“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, с което стартира реализирането му.

Експертите на ОИЦ - София проведоха информационна среща и изнесена приемна в община Етрополе на 13.09.2023 г. Представени бяха Индикативните годишни работни програми за 2023 г., които ще се финансират със средства от европейските фондове за споделено управление.

Специално внимание беше отделено и на отворената за кандидатстване процедура "Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)" от Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 пред експерти от общинската администрация.

Експертите на ОИЦ - София проведоха информационна среща и изнесена приемна в община Ботевград на 12.09.2023 г. Представени бяха Индикативните годишни работни програми за 2023 г., които ще се финансират със средства от европейските фондове за споделено управление.

Специално внимание беше отделено и на отворената за кандидатстване процедура "Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)" от Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 пред експерти от общинската администрация.

Сградният фонд на котленското средно училище „Георги Ст. Раковски“ е цялостно реконструиран и обновен. Безвъзмездната финансова помощ за близо 1 милион лева е осигурена по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С информационна среща в областния град ОИЦ – Перник започна информационна кампания, която е посветена на актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) и кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Целта на поредицата срещи е да се повиши осведомеността на населението и потенциалните бенефициенти, които имат възможност да получат навременна, конкретна и изчепателна информация, насочена към програмите, които ще бъдат изпълнявани през програмен период 2021 - 2027 г.

Приключиха ремонтните дейности на покрития пазар и административната сграда към него в общинския център Исперих.

Ремонтирани са покривът и фасадите на обекта. Той вече е с изградена нова електрическа инсталация, осигурени са и пазарни щандове и маси.

В административната сграда е извършен цялостен ремонт на покрива, дограмата е подменена и е обособена тоалетна за хора с увреждания.