Новини от ОИЦ

Община Варна, в качеството си на бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, набира кандидати за длъжността „Ръководител“ на новото звено. Местната администрация търси да назначи и двама социални работници, психолог, медицинска сестра и шофьор. Документи ще се приемат до 18.08.2020 г. в Информационния център на общината на бул. „Осми Приморски полк“ № 43. Проектът се финансира от ОП „Развитите на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Днес на 14 август 2020 г. /петък/, от 10:00 до 12:00 ч., на площада в кв. Устово,  гр.Смолян се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране.

Експертите на Центъра предоставиха информация за актуални и предстоящи процедури по Oперативните програми и Програма за развитие на селските райони.

Запознаването с дейността и услугите на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград бе част от програмата и на третата смяна на инициативата „Еколято 2020”, провеждана от Центъра за подкрепа на личностното развитие - Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) в областния град. Младите еколози научиха с интерес, че кварталите в които живеят и училищата в които учат, са ремонтирани и обновени по проекти с европейски средства. От ОИЦ подчертаха необходимостта от грижовно отношение към направените подобрения, за да могат те да се ползват за дълго време в добро състояние.

Общински експерти, служители на ВиК дружества и и представители на екоорганизации взеха участие в семинар в Благоевград. Обучението е по проект „LYSIS - Съвместни действия за разработването и прилагането на нови технологии за оптималното управление на водните ресурси в градска среда“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.

Екип на Областен информационен център София – град и София – област  участва във встъпителна  пресконфренция по проект „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида“. Проектът се изпънява чрез  Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020г., с бенифициент Националното ловно - рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”.

В Областен информационен център - Велико Търново се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.027-0006-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Бенефициент по проекта е Община Горна Оряховица, като договорът с МРРБ е сключен на 14 май 2019 г., със срок на изпълнение 30 месеца.

На 12.08.2020 г. ОИЦ - Смолян посети гр. Девин и представи пред граждани и гости на града актуалните възможности за финансиране на идеите им с европейски средства. Най-голям интерес предизвикаха предстоящите подмерки от Програмата за развитие на селските райони - ПРСР, насочени към намаляване на отрицателните ефекти от COVID-19 върху земеделските производители.

ОИЦ - Смолян продължава информационния си цикъл из общините в област Смолян, а следващата среща е в гр. Смолян, кв. Устово нa 14.08.2020 oт 10:00 до 12:00 ч.

Областният управител Гюнай Хюсмен отправи покана до 15 организации в Лудогорието, да направят мотивирани предложения за приоритетни тематични области на интелигентна специализация със съответните подобласти за региона, които да бъдат заложени в новата ИСИС на България за периода 2021-2027 г.

Сред поканените са регионалните представители на най-големите работодателски структури в страната, Областният информационен център (ОИЦ), подпомагащи бизнеса организации, клъстери, научните среди и др.

Двама от бенефициентите по процедура „Капацитет за растеж на МСП“ на МИГ „Девня-Аксаково“ вече са реализирали своите проекти. Финансирането е осигурено от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Регионално сдружение за управление на отпадъците „Рила Еко“ проведе на 11 август 2020г. начална пресконференция по проект „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“. На събитието присъстваха екипът за управление на проекта, служители на Община Кюстендил, служители на Община Невестино и Община Трекляно, експерти от Областен информационен център – Кюстендил, представители на ресторантьорския бизнес, медии и други заинтересовани лица.