Новини от ОИЦ

Продължават мащабните строително-монтажни дейности за обновяване на сградата на Областната дирекция на МВР-Варна, част от която е паметник на културата. Ремонтът се извършва по проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР - Варна“. Той се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. Общият му бюджет е 1 461 492,82 лв. Бенефициент е Община Варна.

Две са фирмите кандидатствали да бъдат изпълнители на обществената поръчка, обявена от Агенция „Пътна инфраструктура” и са заявили желание да ремонтират по един участък от второкласния път II-23 Русе – Кубрат. Това са 21,5-километровата отсечка от км 0+030 до км 21+550 и 25,2-километровия участък от км 21+550 до км 46+771.

Ценовото предложение за първата отсечка е в размер на 19 132 251,17 лева без ДДС, а за вторият участък - 18 589 353,45 лева без ДДС.

Откритата приемна на Областен информационен център - Бургас премина и през сърцето на Странджа – гр. Малко Търново. Жителите на пограничния район се запознаха с възможностите за европейско финансиране и с предстоящите мерки, които се очаква да се отворят до края на тази година по различните програми.

Живеещите в общинския център споделиха своите проблеми, като заявиха своето желание срещите с ОИЦ, които представят възможностите за европейско финансиране да продължат, а при възможност и да зачестят.

Проектът „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово, община Добричка“ се финансира по процедура BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка, подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Местната инициативна група „Добричка“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 164 574,20 лв. Срокът за изпълнението на договора е 36 месеца.

Със символична първа копка бе дадено началото на строително-монтажните дейности по проекта на Община Ветрино „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Ветрино, област Варна“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Стойността на проекта е 5 769 218,56 лева без ДДС.

Продължава изпълнението на проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На територията на региона дейностите се изпълняват от Регионалната търговско-промишлена палата и земеделска камара (РТПЗК) – Разград, със съдействието на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград. Бенефициент на евросредствата е Българската търговско-промишлена палата (БТПП), а партньори – Конфедерацията на труда „Подкрепа” и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ обяви прием на проектни предложения по мярка 19.2/7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 391 160 лева.

Община Генерал Тошево завърши обновяването на Народно читалище „Отец Паисий-1897“ в село Спасово. Строителните дейности са част от изпълнението на проект ROBG-453 “Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г. Община Генерал Тошево си партнира с община Мурфатлар, Румъния. Общата стойност на проекта е 1 219 951 евро, от които 610 006 евро са за българската община.

Град Карнобат бе третата спирка от информационната кампания на Областен информационен център - Бургас за 2020 година.

Мобилният щанд на ОИЦ, разположен в близост до общината, прие редица посетители, които се интересуваха от възможностите за еврофинансиране. Жителите на Карнобат задаваха въпроси за помощта, която могат да получат във връзка с пандемията COVID-19. Основен акцент на информационното събитие беше Програмата за развитие на селските райони.

От 1 юли във Велико Търново ще заработи кризисният център „Търновград“, който е първият по рода си в региона. В центъра закрила ще получават хора от десетте общини в областта – жертви на домашно насилие, трафик или експлоатация, останали без подслон след бедствени ситуации и др. Новата социална услуга бе представена на пресконференция с участието на зам.-кмета на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев, директора на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова и представители на всички институции, ангажирани със защита на пострадалите от насилие.