Новини от ОИЦ

Областният информационен център в Шумен проведе онлайн събитие с потенциални кандидати по под-мярка 21.3 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Тя е по-известна като третата ковид мярка за извънредно и временно подпомагане на микро, малки и средни предприятия и групи производители, извършващи преработка или маркетинг на селскостопански продукти от Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Бюджетът по подмярката е малко над 7,3 млн.

На 27 октомври 2020 г. Община Генерал Тошево проведе две заключителни пресконференции по проектите включващи изпълнението на мерки за енергийна ефективност на четири обществени и пет жилищни сгради. Общата стойност на проектите е 2 546 777,26 лв., от които 2 397 720,48 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 30.10.2020 г. (петък) от 10:00 ч., на адрес гр. Смолян, ул. "Карлък" 5 ще се проведе церемония "Първа копка" по проект BG16RFOP001-1.022-0004-C01 "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Всички жители и гости на Смолян са добре дошли на събитието!

Местна инициативна група (МИГ) Исперих кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.415 Мярка 21: „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими кандидати по процедурата са:

Екипът на ОИЦ – Перник проведе работни срещи с представители на „ОушънФендърс“ ЕООД и „Топлофикация – Перник“ АД с фокус представяне на процедурата за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”.

На 27.10.2020 г. (вторник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Стамболово публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето на Кохезионната политика на ЕС през периода 2021-2027 г .

Пресконференцията бе организирана от Шуменския университет " Епископ Константин Преславски", в качеството му на партньор заедно с още четири университета в страната по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, в рамките на процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“. Водеща организация по проекта е СУ "Св. Климент Охридски".

В периода от 18 до 22 октомври 2020 г., в изпълнение на „Повишаване на осведомеността по въпроси на околната среда, с участието на рибари, във връзка с опазването и възстановяването на морското биологично разнообразие, Сдружение "АСОЦИАЦИЯ СПЕКТЪР" проведе информационна кампания „Пази морето – бъди Море“ в градовете Каварна, Шабла и Балчик.

Община Разград сключи допълнително споразумение към договора на проект „Създаване на звено за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г.

Пред близо 30 работодатели от област Добрич Областен информационен център – Добрич представи актуалните и планирани процедури за запазване и осигуряване на заетост, изграждане на детски кътове на работното място, осигуряването на оперативен капитал за малките предприятия и за реорганизация и адаптиране на работните места в контекста на COVID-19.