Новини

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-3.001  „Процедура № 2: Специфична цел 3 „Връщане“.

Конкретният бенефициент по процедурата е дирекция „Миграция“ – МВР.

По процедурата ще бъде финансирана 1 операция -„Прилагане на принудителни административни мерки, наложени на ГТД и осигуряване на превод.“

Целта на планираната разяснителна кампания е да се предостави информация, за начина на кандидатстване, специфичните цели на двете процедури, условията за допустимост на кандидатите и проектните дейности и допустимите разходи за тях.

Допустими кандидати по двете процедури са:

Агенцията за социално подпомагане чрез Дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, УО на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. кани желаещите да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR003-1.005 „За по-добро бъдеще“.

Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“.
Целта на процедурата е предоставяне на комбинирана подкрепа с базови хранителни продукти и предоставяне на материална помощ, допълнена със съпътстващи мерки за нуждаещите се лица от бедни и рискови семейства, застрашени от социално изключване.

Европейската комисия отпуска средства в размер на 45 млн. евро за разширяване обхвата на Интегрираната система за наблюдение по българо-турската граница, доставка на високопроходими патрулни автомобили и наемане на допълнителен персонал за охрана на външните граници.

Одобрени са и 22, 8 млн. евро за техническо оборудване за Гранична полиция, което ще бъде използвано в операции на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Предвижда се доставката на патрулен кораб, безпилотни летателни системи за наблюдение и автомобили.

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г. в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена в периода 02.06.2023 – 16.06.2023 г.

Оперативното звено и Съветът за управление на Териториалната стратегия по Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия 2021-2027 обявяват стартирането на Първа покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия 2021-2027.

Кандидатстването се извършва с идеи за проекти, които допринасят за постигането на Специфична цел 2 "Подобряване на регионалната конкурентоспособност, включително в областта на туризма" (с акцент върху туризма).

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование BG65ISPR001-3.001 „Процедура № 1: Специфична цел 1 „Подобряване и улесняване на обмена на информация между и в рамките на компетентните органи и съответните органи, служби и агенции на Съюза и, когато е приложимо, с трети държави и международни организации“, Специфична цел 2 „Подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгранично и