Новини

На 30 юни 2020 г. МИГ Луковит-Роман с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“.

С Решение № C(2020) 4343 final Европейската комисия одобри версия 7.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Европейската комисия одобри изменение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

Управляващият орган (УО) на Програма Интеррег-ИПП България – Турция 2014-2020, публикува изменения в насоките за кандидатстване във връзка обявената ограничена  покана за стратегическо проектно предложение по програмата.

Повече информация за поканата и изменените насоки може да намерите на уеб сайта на програмата тук

Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

От 993 проектни предложения, включени в трета оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са одобрени за финансиране 874 проекта.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по трета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-2001 до № BG16RFOP002-2.073-3000:

На 26.06.2020 г.  е сключено трето допълнително споразумение към финансово споразумение между Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ). Същото предоставя възможност за финансиране на проекти за постигане на целите на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС чрез прилагане на финансов инструмент – предоставяне на заеми.

Съгласно актуализираната Инвестиционна стратегия и условията на оперативната програма допустимите крайни получатели са юридически лица със стопанска цел, общини и юридически лица с нестопанска цел.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, която предстои да бъде изплатена на предприятията в рамките на следващите дни е в размер на 7 362 978.71 лева.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа първите 880 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от първа оценителна сесия, включваща проектни предложения с номера от рег.№ BG16RFOP002-2.073-0001 до рег.№ BG16RFOP002-2.073-1000, по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

МИРГ „Самоков“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Изменената Индикативна годишна работна програма за 2020 г. може да видите ТУК.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 102 258 376,24 евро/ 200 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 150 000 лева.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за повторно обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.