Новини

с актуална информация към 02.05.2019 год

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация към 02.05.2019 год.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020г., Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 г.

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ в МИРГ „Бургас – Камено“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по ПМДР.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

УО на ОПИК кани ИАНМСП да представи проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на ИАНМСП

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

П О К А Н А

за представяне на проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Днес беше проведена инспекция на изпълнението на Етап I на Линия 3 на метрото в София. Готовият релсов път и системите за управление между депо „Земляне“ и метростанция „бул. „България“ бяха тествани с един от новите метровлакове, специално закупени за Линия 3 .

УО на ОПРР и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, в изпълнение на Финансовото споразумение за подкрепата чрез финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, утвърдиха изменени Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инс

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. е удължен срокът за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“.
Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020 е 17.30 часа на 17.05.2019 г.

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Поради планирано надграждане на функционалностите на системата на 25.04.2019 г. (четвъртък) между 18:00 и 22:00 часа са възможни прекъсвания в работата на ИСУН 2020, като в определени периоди системата няма да е налична. Предприетите действия имат за цел повишаване качеството на предоставяните услуги, улесняване работата на потребителите и оптимизиране на процесите в ИСУН 2020.

Извиняваме се предварително за причиненото неудобство и благодарим за разбирането!