Новини

От стартирането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/ до този момент са подкрепени близо 2 500 български предприятия. Това стана ясно на проведеното на 18.12.2019 г. , в х-л „Хилтън“, гр. София Годишно информационно събитие на ОПИК. Събитието се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и представи резултатите от работата, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи. Участие в събитието взеха Лилия Иванова - заместник-министърът на икономиката, Смилена Костова – Главен директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, ръководителите на второстепенните разпоредители на Министерство на икономиката, на Фонд на Фондовете, представителите на публичната власт в България, на международните финансови институции, на научните среди, бизнеса и неправителствения сектор, журналисти и др.

От стартирането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/ до този момент са подкрепени близо 2 500 български предприятия.  Това стана ясно на проведеното на 18.12.2019 г. , в х-л „Хилтън“, гр. София Годишно информационно събитие на ОПИК. Събитието се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и представи резултатите от работата, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи.

Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” и одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите от списъците на предложените за финансиране проектни предложения, че предстои да бъдат поканени за представяне на документи и сключване на административни договори за предоставяне на БФП.
ВАЖНО: С оглед осигуряване на спазването на срока по чл.37, ал.1 от ЗУСЕСИФ, поканите ще се изпращат поетапно, като първоначално ще бъдат поканени кандидатите, попадащи в сектор „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“. Втората група кандидати, които ще бъдат поканени са от секторите „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.
Поканите ще бъдат изпратени до електронната поща, която кандидатите са посочили за кореспонденция в проектното си предложение.
Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ поканените кандидати имат срок от 30 календарни дни от получаване на поканата да предоставят всички доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент. В случай на неспазване на горепосочения срок, Управляващият орган на ОПИК издава мотивирано решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Моля да имате предвид, че изпратените покани имат уведомителен характер и не гарантират предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по одобреното за финансиране проектно предложение.
На 18 декември 2019 г. (сряда), от 10.30 часа, в зала „Мусала I+II“ на Хотел Хилтън, гр. София ще се проведе Годишното информационно събитие (ГИС) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Събитието се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и има за цел да представи резултатите от работата, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи.
За поредна година Годишното информационно събитие се превръща във форум, който ще събере на едно място всички партньори на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - представителите на публичната власт в България, на Европейската комисия, на международните финансови институции, на научните среди, бизнеса и неправителствения сектор.

Очакваната продължителност на ГИС е около 90 мин.