Новини

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Във връзка с влезли в сила съдебни решения и приключване на работата на оценителната комисия за повторна комплексна оценка, включваща проверка за съответствие на проектните предложения с минималните изисквания, предвидени в условията за кандидатстване и изпълнение и документална проверка за това дали кандидатът отговаря на изискванията за бенефициент за проектни предложения с рег. № BG16RFOP002-2.073-1394, подадено от „КТ-Консулт 1“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-3359, подадено от „ПРОФИС 1“ ООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-13824, подадено от ЕТ „ЕФЕКТО - ИВАН ПЕТКОВ“, рег.

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка със заявени искания за спиране срока за изпълнение на отделни дейности от проекти, финансирани от ОПОС, с настоящото Ви уведомяваме:

Съгласно условията за изпълнение, неразделна част от всеки един АДБФП/ЗБФП, е допустимо спиране срока за изпълнение на дейности при възникване на определени обстоятелства, при чието отпадане срока за изпълнение се възобновява,  респективно се удължава с периода на спирането, като за този период плащания по АДБФП/ЗБФП не се дължат.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува проект на Програмата за морско дело, рибарство и акавкултури 2021-2027 г.

Пречиствателните станции за отпадъчни води в Сливен и Нова Загора се обновяват със средства по ОПОС 2014-2020 г. и в началото на 2023 г. се очаква да бъдат въведени в експлоатация. Това заявиха от ВиК -Сливен на пресконференция за представяне на резултатите по изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „ВиК - Сливен“ ООД. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност 131 млн. лв.

Правителството одобри проекта на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 (ПРЧР), която се съфинансира от Европейския съюз и националния бюджет. Чрез изпълнението на ПРЧР ще бъде предоставена подкрепа за развитие на работната сила и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. Сред основните цели на програмата са още осигуряването на повече и по-добри възможности за социално включване на уязвимите групи, както и предоставянето на равни възможности за участие в икономическия и социалния живот на страната.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Ви информира, че в периода 16-17 юни 2022 г. в гр.