Покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Министерство на труда и социалната политика кани желаещите от следните групи юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност да подадат заявление за участие в избора на представители в рамките на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.:

  • Организации, работещи в сферата на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • Организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;
  • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  • Организации, работещи в сферата на детското благосъстояние;
  • Организации, работещи в сферата на младежта;
  • Организации, работещи в сферата на общественото здраве.

Писмени заявления за участие могат да се подават от всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи в срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика и на електронен адрес mchrd@mlsp.government.bg.

Детайлната покана, както и необходимите документи за участие, са публикувани в прикачените файлове.

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
Покана към НПО 262.07 KB
Декларация 45.94 KB
Заявление 47.36 KB