Покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, за участие на представители в състава на Комитета за наблюдение на програма по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г. и Инструмента за финансова подкрепа

Управляващият орган на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г. (УО на ФВС 2021 - 2027 г.) и Инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и визовата политика 2021 - 2027 г. (УО на ИУГВП 2021 - 2027 г.) в Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г. и Инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и визовата политика 2021 - 2027 г.

Комитетът за наблюдение на програмите следи за ефективното и качественото им изпълнение, като разглежда и одобрява методология и критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка към постигането на междинните цели и на целевите стойности на програмата, разглежда и одобрява предложения за изменения в програмите и окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмите.

Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

  • Организации, работещи в областта на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • Организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;
  • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  • Организации, работещи в сферата на политиките за подобряване и интензифициране на трансграничното сътрудничество, включително на съвместните операции между компетентните органи във връзка с тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгранично измерение ;
  • Организации, работещи в сферата на политиките за подкрепа за укрепването на капацитета на държавите членки за предотвратяване и борба с престъпността, тероризма и радикализацията, както и за управление на свързани със сигурността инциденти, рискове и кризи, включително чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните органи, служби или агенции на Съюза, гражданското общество  частните партньори в различните държави членки.
  • Организации, работещи в сферата на политиките за осъществяване на гранични проверки и наблюдение, визовата политика, разработването и внедряването на широкомащабни информационни системи, обучение в областта на европейското интегрирано управление на границите и общата визова политика и консулско сътрудничество.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие.

Писмените заявления за участие се подават по образец на адрес: гр. София, ул. „Генерал Пьотър Паренсов” № 9, дирекция „Международни проекти“, стая 295, тел. 02/9827412, Министерство на вътрешните работи и/или на електронен адрес dmp@mvr.bg

Файлови документи
Прикачен файл Size
Покана 660 KB
Декларация 62.93 KB
Заявление 64.57 KB