Покана към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

 1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 11 и ал. 4 от Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г., Управляващия орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. - Изпълнителна агенция „Програма за образование“, кани следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за да участват в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027 г.:
 • организации, работещи в сферата на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 • организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
 • организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;
 • организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.
 1.  Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 както следва:
 1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
 2. да са действащи и да извършват дейност за постигане на целите си не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;
 3. да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики;
 4. да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз;
 5. да не членуват в национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания.
 1. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие в избора до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование”.
 2. Писмените заявления за участие се подават по образец съгласно Приложение № 1 към настоящата покана на e-mail: infosf@mon.bg. Заявленията се подписват от законния представител на юридическото лице с квалифициран електронен подпис (КЕП) или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на юридическото лице с нестопанска цел и се изпраща сканирано копие на документа.
 3. Всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде само едно заявление за участие в избора.
 4. Към заявлението се прилагат документите, определени в т. 5 от Процедурата за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитетите за наблюдение на програмите по чл. 11 (Приложение № 2, към чл.5, ал. 3 и чл. 15, ал. 3 - Раздел II от Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г.):
 1. Към пакета документи се прилага декларация за съгласие за съхраняване и обработка на лични данни, съгласно образец Приложение № 3 към настоящата покана.
 2. В срок до 10 работни дни след изтичане на срока по т.2, юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи, които са подали заявление в срок и отговарят на посочените критерии по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302/2022 г. (посочени и в т. 2 от настоящата покана), ще бъдат уведомени и поканени да излъчат един общ представител на съответната група юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове. В същия срок се представят и документите, доказващи обстоятелствата по чл. 15, ал. 4 от ПМС № 302/2022 г. по отношение на представителите (определените основен член и до трима резервни членове), както следва:
 • Да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
 • Да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
 • Да има опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
 • Да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от поканените юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
 1. До предоставянето на документите по т. 8 съответният основен член или резервен член не може да се включи поименно в заповедта за определяне на състава на Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021- 2027 г. и не може да участва в заседанията и вземането на решения от Комитета за наблюдение на програмата.