Покана към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Съвместните комитети за наблюдение на програмите за трансгранично сътрудничество, които България управлява в периода 2021 – 2027 г.

Управляващият орган (УО) на програмите за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, България-Северна Македония и Българи-Турция кани следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност (ЮЛНЦ), които да участват в Съвместните комитети за наблюдение:

 • организации, работещи в областта на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 • организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
 • организации за защита на околната среда;
 • организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

Лицата от посочените по-горе групи, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на следните общи критерии:

 • да са регистрирани или да имат седалище/клон в допустимата програмна област на програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III), за която кандидатстват, по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
 • да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
 • да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на поне една стратегия/програма/политика или на поне един проект, финансирани със средства от Европейския съюз;
 • да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

В срок до 10.11.2022 г. (15 работни дни от датата на публикуване на поканата), всяко заинтересовано ЮЛНЦ от посочените по-горе групи може да подаде само едно заявление за участие по дадена програма. Писменото заявление се изготвя по образеца съгласно Приложение № 1 към настоящата покана и се подава до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 или на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg

Към писменото заявлението се прилагат следните документи:

 • Решение за първоначална съдебна регистрация на ЮЛНЦ и удостоверение за актуално състояние (в случай че не е посочен ЕИК);
 • Списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности доказващи опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми/политики или на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
 • Декларация за обстоятелствата  - Приложение 2 към Поканата;
 • Декларация за лични данни  - Приложение 3 към Поканата;

              В срок до 10 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявления, ръководителят на УО уведомява лицата, отговарящи на критериите, и ги кани да излъчат един титуляр и до двама заместници като представители на съответната група юридически лица с нестопанска цел.

               В срок до 10 работни дни от получаването на уведомлението, ЮЛНЦ от посочените по-горе групи уведомяват писмено ръководителя на УО за излъчените представители (три имена, организация, телефон за контакт и електронна поща), като представят доказателства за общото им одобрение.

              Поканата и съответните приложения към нея са публикувани на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Приложения:

 1. Заявление за участие
 2. Декларация за обстоятелства
 3. Декларация за лични данни