ПОКАНА КЪМ ЮЛНЦ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В КН НА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ 2021-2027

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ за програмен период 2021 - 2027 г. (дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет) открива процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ“.

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото й изпълнение, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка при изпълнението на  програмата и при постигането на целите и целевите стойности, разглежда и одобрява предложения за изменения в програмата, годишните и окончателния доклади и др.

Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

  • организации, работещи в сферата на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;
  • организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  • организации, работещи в сферата на политики за развитие, включително на регионално и местно ниво.

В срок до 15 ноември 2022 г., 17:30 часа, всяко заинтересовано ЮЛНЦ за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие в избора на електронна поща TAP-com@government.bg

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване, са публикувани тук.