Стратегически документи

РМС № 983/15.11.2016 г. за изменение и допълнение на РМС № 1033 от 2015 г. за приемане на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 г. и на Решение № 245 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в република България за периода 2015-2020 г.