Новини

Ръководителят на Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) открива на 21.07.2021 г. производство по издаване на заповед за оттегляне на Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г.

Първият информационен ден по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на  

Всеки европейски гражданин може да сподели идеи за промяна на Европа, да обсъжда идеите на другите, да организира проява или да се присъедини към такава, на специалната  многоезична цифрова платформа на Конференцията за бъдещето на Европа.

Съобщение за обществено обсъждане до 23.06.2021 г. на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"

Финансираният по Оперативна програма „Добро управление“ проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“, с бенефициент Държавна агенция „Елект

От началото на програмата до средата на ноември, тази година, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 48 процедури за кандидатстване на обща стойност 605,7 млн. лв. или 110,4 % от бюджета на програмата. Към 13 ноември договорените средства възлизат на 417 млн. лв.

На 24 ноември ще се проведе Тринадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ), което заради противоепидемичните мерки, то ще бъде организирано онлайн.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.