Новини

Срокове за съхранение на документи за бенефициентите на ОПТП от програмен период 2007-2013

Уважаеми бенефициенти,

Дирекция „Добро управление“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013 (ОПТП), уведомява всички бенефициенти, че в съответствие с член 89, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 е получено писмо от Европейската комисия, че всички операции, свързани с приключването на ОПТП за програмния период 2007–2013 г., вече са извършени.

ОПДУ обявява процедура BG05SFOP001-1.007 „Надграждане на основните системи на Aгенция "Mитници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: BG05SFOP001-1.007 „Надграждане на основните системи на агенция "митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“. Процедурата се финансира по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на ОПДУ.

ОПДУ с отличие за българска институция, присъдено от Дипломатическия институт

За шеста поредна година Дипломатическият институт връчи годишните си награди, с които отличава един български и един чуждестранен гражданин или институция, допринесли значително за развитието и утвърждаването на институцията.

ОПДУ обявява процедура BG05SFOP001-1.006

ОПДУ обявява процедура BG05SFOP001-1.006 „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: BG05SFOP001-1.006 „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“. Процедурата се финансира по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на ОПДУ. Целите на процедурата са:

Комитетът за наблюдение на ОПДУ представи напредъка по програмата и съгласува Индикативната годишна работна програма за 2019 г.

Към 31 октомври 2018 г. по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) са отворени 24 процедури за кандидатстване на обща стойност 401 632 451 лв. или 61,5% от общия бюджет на програмата. Сключени са 167 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за общо 288 021 725 лв. или 44% от финансовия план на програмата. В процес на оценка са 262 проекта на стойност 28 758 200 лв., стана ясно от представения напредък по програмата по време на Десетото редовно заседание Комитетът за наблюдение на ОПДУ, проведено на 16 Ноември 2018 г.

Над 200 НПО кандидатстваха за 10 млн. лв. по процедура на подбор по ОПДУ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), получи над 200 проектни предложения, в рамките на срока за кандидатстване (15.10.2018 г., 18:00 часа), по Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения.

Публикуване за обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. по ОП „Добро управление”

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.:

Проект на ИГРП за 2019 по ОПДУ за обществено обсъждане.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 22.10.2018 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.