Новини

На 22 ноември в София ще се проведе Дванадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). На него ще бъде представена Индикативната годишна работна програма на ОПДУ за 2020 г. и цялостният напредък в изпълнението на програмата.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура чрез подбор на проектни предложения: BG05SFOP001-2.019 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално упр

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация”.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.

Отговорности на бенефициента

Няколко полезни стъпки за бенефициенти с договор за БФП по ОП "Добро управление".

Вижте и филмчето.