Новини

За периода до пълното преодоляване на последиците от епидемичната обстановка в страната, Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) дава следните указания и препоръки относно изпълнението на проектите:

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България и обявената пандемия от Световната здравна организация, УО на ОПДУ дава следните указания и препоръки относно изпълнението на проектите:

По време на 21-ото издание на Националната конференция по електронно управление, на която ,,Оперативна програма „Добро управление“ бе партньор, г-жа Ирена Първанова представи възможностите и предизвикателствата пред програмата, която е основният инструмент на Република България за въвеждането на

На 22 ноември в София ще се проведе Дванадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). На него ще бъде представена Индикативната годишна работна програма на ОПДУ за 2020 г. и цялостният напредък в изпълнението на програмата.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура чрез подбор на проектни предложения: BG05SFOP001-2.019 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално упр