Новини

Отговорности на бенефициента

Няколко полезни стъпки за бенефициенти с договор за БФП по ОП "Добро управление".

Вижте и филмчето.

На 13 и 14 май 2019 г. в Правец ще се проведе Единадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ).

Управляващият орган (УО) на ОПДУ премина към електронно подписване на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

ОПДУ направи за пръв път излъчване на живо (лайв стрийминг) в интернет по време на три обучения по процедура на подбор.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: BG05SFOP001-1.007 „Надграждане на основните системи на агенция "митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“. Процедурата се финансира по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на ОПДУ.