Програмата

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" е с общ бюджет 335 919 605 евро и е основният инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление. Оперативна програма "Добро управление е разработена в партньорство между всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система и гражданския сектор.

Информация за Бюджетните линии по ОПДУ

Кратко описание на Бюджетна линия BG05SFOP001-5.001-0001-C03 „Техническа помощ за УО на ОПДУ за подготовка, изпълнение, наблюдение, контрол, информация и комуникация“;
Кратко описание на Бюджетна линия BG05SFOP001-5.001-0002-C01 "Оценки и анализи по ОПДУ".