Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" е с общ бюджет 279 857 582 евро (европейско и национално финансиране) и е основният инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление. Оперативна програма "Добро управление е разработена в партньорство между всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система и гражданския сектор.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
  • Централна администрация, областни и общински администрации, Институт за публична администрация, Агенция по обществени поръчки
  • Сметна палата, Дипломатически институт към министъра на външните работи, Академия на МВР, Институт по психология-МВР
  • Национално сдружение на общините в Република България, граждански организации и техни обединения, социално-икономически партньори
  • Съдебна система, Висш съдебен съвет, неправителствени и професионални организации работещи в областта на правосъдието