Управляващ орган

Управляващ орган на програмата: Дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет. 

Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление":  Г-жа Ирена Първанова, директор на дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет

Адрес: Администрация на Министерския съвет, бул. "Княз Ал. Дондуков" №1, гр. София, 1594

Контакти: тел.: +359 2 940 36 52, e-mail: opgg@government.bg

Уеб сайт: www.eufunds.bg/bg/opgg

YouTube  

https://www.facebook.com/Vremetotieotznachenie

 

Контакти на служителите от дирекция "Добро управление" в Администрацията на Министерския съвет

 

Банкова сметка на УО на ОПДУ: 

Титуляр: АМС – ЕСФ – ОПДУ
IBAN: BG23 BNBG 9661 3200 1890 01
BIC: BNBGBGSD

Контакт за нередности: opgg-irregularities@government.bg

 

Файлови документи
Прикачен файл Size
Списък дирекция ДУ.pdf 260.54 KB