ОПДУ

На заключителна пресконференция, в петък, по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ изпълняван от Института по публична администрация по ОПДУ бяха представени постигнатите резултати от въвеждане на модела за управление на качеството в публичната администрац

Силно мотивираният екип на Оперативна програма „Добро управление“ не допусна загуба на средства за 2022 г. по програмата.  Европейската комисия одобри междинно плащане на стойност 27.6 млн. евро и поздрави екипът за работата.

Информационен ден, посветен на стартиране изпълнението на 3 проекта за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г. се проведе в Министерството на туризма на 14.10.2022 г..