100% дигитализация на митническите процеси, с подкрепата на ОП „Добро управление“

 

Видео Е-Митници

#ВреметоТиЕотЗНАЧЕНИЕ

 

В края на 2023, на конференция с участието на представители на бизнеса, браншови организации и държавни институции, бяха представени резултатите от проекта „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е 3-тата фаза от развитието на митническите системи и е своеобразен завършек на процес, стартирал през 2016 г. , който отразява заложените в новия митнически кодекс промени в общата митническа политика, обусловени от икономическата реалност.

Процесът на международната търговия включва огромен поток от информация между заинтересованите страни, в който много документи се създават ръчно, на хартия. Това води до сложен и бавен процес, с висок риск от допускане на грешки. Допълнително затруднение внасят различията между нормативната уредба на държавите и фактът, че заинтересованите страни не комуникират задължително помежду си, но всички комуникират с Митници. Така неизбежно се стига до необходимостта от дигитализиране и синхронизиране на митническите процеси.

Българската митническа администрация развива своите системи, чрез поетапно въвеждане на институционална архитектура на Агенция „Митници“, като в същото време е изграден и първият частен облак в държавния сектор.

С проектът „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“, който е продължение на предишните две фази на надграждане на БИМИС, също финансирани със средства по ОП „Добро управление“, завършва дигиталната трансформация на основните процеси за митнически оформяне внос, износ и транзит, както и редица спомагателни процеси. С реализацията на този проект, България изпълнява плана на ЕК като е сред първите държави в ЕС, внедрили фаза 5 на NCTS, а ангажираните в процеса екипи, успешно приключват един от най-мащабните и сложни процеси за реализация в АМ и последният етап на БИМИС от поредицата финансирани със средства от ОП „Добро управление“.

На практика, за икономическите субекти, осъществяващи външнотърговска дейност се създава еднократна, улеснена, сигурна и изцяло без хартиена регистрация за достъп до всички ИС на АМ и DG TAXUD на ЕК - възможност за съвместна работа със системите на ЕК. Тя позволява да се постигне трансгранично признаване на електронна идентичност за държавите членки, които са нотифицирали свои национални схеми за електронна идентичност. Така икономически оператор - спедитор, износител или вносител – който има електронна идентичност в една държава членка, ще бъде разпознат от системите на други държави членки.

Над 40 000 предприятия вече са регистрирани за използване на българските митнически информационни системи. Електронната идентичност им дава достъп до централните общоевропейските митнически системи и им позволява да внасят, изнасят и транзитират стоки през всички граници на Европейския съюз.

60% от икономическите оператори декларират, че новите митнически информационни системи водят до опростяване на процедурите по внос, износ и транзит, а надградените информационни системи позволяват икономия от над 9 милиона лева разходи за труд годишно.

Интегрираните митнически системи повишават качеството на анализа на риска и работят за по-добро ниво на сигурност за европейските граждани и бизнес. Когато се идентифицират по-точно рисковите превозни средства и товари, това означава подобрена доставка и повече приходи за легалния бизнес, както и по-безопасна среда за гражданите.

 

Име: Проект BG05SFOP001-1.025-0001„ Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“, се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Бенефициент: Агенция „Митници“ (АМ)

Контакти: Кольо Петков Колев (Ръководител) – (02) 9859 4544; kolyo.kolev@customs.bg

Сайт на организацията: https://customs.bg