Информация за процедури на подбор

Приключи оценката на проектните предложения по втория срок за кандидатстване по процедура за финансиране на проекти на неправителствени организации „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“
Приключи оценката на проектните предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор BG05SFOP001-2.009: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“