Процедури чрез подбор – информация и обществени обсъждания

Приключи оценката на проектните предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор BG05SFOP001-2.009: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“
Приключи оценката по процедура „Специализирани обучения за централната администрация” на ОПДУ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, публикува списъците с класирането на кандидатите.