Процедура BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация"

Таблица с въпроси и отговори от въвеждащото обучение 

Презентация от обучението /23.06.2020 г./

 

17.03.2020 г.

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.019 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” публикува списък с 3 проектни предложения, недопуснати до техническа и финансова оценка (от общо 72 получени в срок).

Списък на проектните предложения недопуснати до техническа и финансова оценка по процедура BG05SFOP001-2.019 - публикуван на 17.03.2020 г.

Оценителната комисия започна работа на 10.02.2020 г. и се очаква да приключи в съответствие с нормативно определения тримесечен срок.

 

20.01.2020 г.

Въпроси и отговори по процедурата към 20.01.2020 г.

 

16.01.2020 г.

На 15 януари 2020 г. изтече срокът, в който кандидатите по Процедура BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация" можеха да искат разяснения по Насоките за кандидатстване по процедурата. Във връзка с прилагането на  чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ, в случай на постъпили въпроси след посочената дата, Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“, няма да предоставя разяснения по тях.

 

10.01.2020 г.

На 15 януари 2020 г. изтича срокът, в който кандидатите по Процедура BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация" могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване по процедурата. На основание чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ, в случай на постъпили въпроси след посочената дата, Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“, няма да предоставя разяснения по тях.

 

Презентация от проведен информационен ден на 27.11.2019 г. - Процедура BG05SFOP001-2.019

 

05.11.2019 г.

Обява за откриване на процедура чрез подбор по ОПДУ за специализирани обучения за териториалната администрация

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура чрез подбор на проектни предложения: BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация” по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Целта на процедурата е подобряване на специализираните знания и умения на служителите в териториалните звена/поделения и териториалните структури на администрацията.

Допустими кандидати:

• администрации на изпълнителната власт, които имат в структурата си териториални звена/поделения;

• администрации на изпълнителната власт, към чиято структура са създадени като юридически лица с нормативен акт или по ред, определен в нормативен акт, териториални администрации;

• териториални администрации на изпълнителната власт, създадени като юридически лица с нормативен акт или по ред, определен в нормативен акт, с изключение на областните и общинските администрации.

Бюджет:
- Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 10 млн. лв.

- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти – 200 000 лв.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 18.00 ч., 05.02.2020 г.

Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) с използването на квалифициран електронен подпис.

Информационен ден: 27 Ноември 2019 г. от 13:30 часа с регистрация от 13:00 часа в Зала „София Сити” на БЕСТ УЕСТЪРН Премиер Кълекшън СИТИ ХОТЕЛ, ул. „Стара планина 6, София 1000, http://www.sofiacityhotel.com

За да заявите участие в информационния ден, в срок до 13 ноември 2019 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

В случай, че имате интерес от провеждане на информационен ден в Пловдив, Варна или Велико  Търново, моля да попълните следната заявка.

Всички документи по процедурата са публикувани в ИСУН на следния линк, достъпни са и през Единния информационен портал в секцията на ОПДУ на следния линк

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване и приложенията към тях в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на електронна поща: questions-opgg@government.bg Разясненията ще бъдат съобщени в срок до 10 дни от получаването на искането, но не по-късно от 2 седмици преди да изтече крайният срок за кандидатстване по процедурата. Разясненията се дават по отношение на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати.

Исканията за разяснения, заедно с разясненията ще бъдат публикувани в ИСУН, както и на eufunds.bg на следния линк на процедурата.

 

11.10.2019 г.

Съобщение за обществено обсъждане до 1.11.2019 г. на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация"

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация” (Проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.019)

Предложения и възражения по проекта на Насоки за кандидатстване можете да изпращате в срок до 1.11.2019 г. включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Презентация от обучение СТА.pdf 7.29 MB