Процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани обучения за централната администрация“

Приключи оценката по процедура „Специализирани обучения за централната администрация” на ОПДУ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, публикува списъците с класирането на кандидатите.

Оценката по процедура BG05SFOP001-2.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Специализирани обучения за централната администрация” протече в два етапа: оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и финансова оценка. С цел подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията 6 559 979,83 лева ще бъдат предоставени на одобрените структури на централната администрация на изпълнителната власт, както и на институции и администрации на еднолични органи, създадени със специален закон или с Конституцията на Република България.

От подадените общо 58 проектни предложения:

Процедурата надгражда резултатите в областта на обученията за служителите на централни администрации, постигнати в рамките на Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Административен капацитет“ през програмния период 2007 – 2013 г. и допълва Процедура BG05SFOP001-2.004 „Повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията“ от Индикативната годишна работна програма за 2016 година на ОПДУ.

Ръководителят на УО на ОПДУ одобри Доклада на комисията за оценка на проектните предложения.

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати.

Архив на информацията за процедурата