Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Приключи оценката на проектните предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор BG05SFOP001-2.009: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), публикува резултатите от извършената по процедурата оценка.

9 916 972,33 лв. лева ще бъдат предоставени на неправителствени организации и социално-икономически партньори, които чрез изпълнението на одобрените проекти ще допринесат за повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Република България, и по-конкретно за изпълнение целите на процедурата:

  • партньорско управление с гражданите и бизнеса;
  • открито и отговорно управление;
  • отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.

От подадените в срок общо 211 проектни предложения:

  • 18 проектни предложения недопуснати до техническа и финансова оценка, за които производството е прекратено с решение по чл. 34, чл. 4, т. 2 от ЗУСЕСИФ .

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати.

Архив на информацията за процедурата