Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"

 

На 03.11.2021 г. беше проведен първият информационен ден по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на роектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на  изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по ОПДУ.

Запис може да видите на следния линк, а презентацията е достъпна тук.

Следващата дата за информационен ден е на 10.11.2021 г. от 10:00 часа в Webex

https://cmgovbg.webex.com/cmgovbg/j.php?MTID=md27ade8de2cbf214736a3c06bc78f413

Meeting number: 2734 494 1435

Password: wZP69AphNE6

За да заявите участие в информационния ден на 10.11.2021 г., в срок до 08 ноември 2021 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

 

15.10.2021 г.

Обява за откриване на нова процедура чрез подбор BG05SFOP001-2.025 по ОПДУ за повишаване на гражданското участие

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива: Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” чрез подбор на проектни предложения по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Целите на процедурата са:

1.       Партньорско управление с гражданите и бизнеса;

2.       Открито и отговорно управление.

Допустими кандидати:

1.       Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО);

2.       Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП).

Допустими партньори:

1.      Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО);

2.      Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП);

3.      Структури на държавната администрация/ органи на държавна власт и общини.

 

Бюджет:
- Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 11 145 970 лв.

- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти – 60 000 лв.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 17.00 ч., 17.01.2022 г.

Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) с използването на квалифициран електронен подпис.

 

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ:

Предоставят се две дати за информационен ден, може да запишете тази която Ви е по-удобна.

 

3 ноември 2021 г. от 10:00 часа в Webex

Join Webex Meeting

https://cmgovbg.webex.com/cmgovbg/j.php?MTID=m86cdbbdf5f0a35e37d288d7d8c5b0c68

Meeting number: 2731 497 1504

Password: 8PZhJc4FYT2

За да заявите участие в информационния ден на 03.11.2021 г., в срок до 01 ноември 2021 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

 

10 ноември 2021 г. от 10:00 часа в Webex

Join Webex Meeting

https://cmgovbg.webex.com/cmgovbg/j.php?MTID=md27ade8de2cbf214736a3c06bc78f413

Meeting number: 2734 494 1435

Password: wZP69AphNE6

За да заявите участие в информационния ден на 10.11.2021 г., в срок до 08 ноември 2021 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

Всички документи по процедурата са публикувани в ИСУН на следния линк, достъпни са и през Единния информационен портал в секцията на ОПДУ на следния линк.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване и приложенията към тях в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване през ИСУН. Разясненията ще бъдат съобщени в срок до 10 дни от получаването на искането, но не по-късно от 2 седмици преди да изтече крайният срок за кандидатстване по процедурата. Разясненията се дават по отношение на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати.

Исканията за разяснения, заедно с разясненията ще бъдат публикувани в ИСУН на следния линк.

 

04.10.2021 г.

Съобщение за обществено обсъждане до 11.10.2021 г. на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” на следния линк.

Писмени предложения и възражения по проекта за изменение на НК по процедурата можете да изпращате в срок до 11.10.2021 г. по един от следните начини:

- като ги въведете в ИСУН след регистрация с потребителски профил в системата, в модул „Процедури за БФП“, раздел „За обществено обсъждане“ на същия линк

- като ги изпратите до УО на ОПДУ на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg

Файлови документи
Прикачен файл Size
2021.11.03_Презентация НПО по ПО2N.pdf 1.72 MB