Процедура BG05SFOP001-3.003: "Граждански контрол върху реформата в съдебната система"

Въпроси и отговори по процедурата към 13.11.2019 г.

 

17.12.2018 г.

Приключи оценката на проектните предложения по втория срок за кандидатстване по процедура за финансиране на проекти на неправителствени организации „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, публикува списъците с класирането на кандидатите.

Оценката по процедура BG05SFOP001-3.003: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ – ВТОРИ СРОК ЗА КАНДИДАСТВАНЕ протече в два етапа: оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и финансова оценка. С цел подкрепа на усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система, близо 2 000 000 лева ще бъдат предоставени на неправителствените и професионални организации, избрани в резултат на проведената процедура съгласно вторя срок за кандидатстване, за разработване, наблюдение и оценката на стратегиите за реформи и предложения в съдебната система.

От подадените общо 47 бр. проектни предложения:

  • По отношение на двама от кандидатите по процедурата е прекратено производството с решение на РУО на ОПДУ, на основание чл. 34, ал. 4, т. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 18, ал. 9, т. 2 от ПМС 162/2016 г. и те не фигурират в списъка с отхвърлените проектни предложения

Очакваните резултати се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система и пренесени добри практики, популяризиране и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на алтернативни методи за решаване на правни спорове като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.

Ръководителят на УО на ОПДУ одобри доклада на Комисията за оценка на проектните предложения, която разгледа и оцени постъпилите проектни предложения.

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране от оценителната комисия.

Архив на информацията за процедурата

Файлови документи