Процедура BG05SFOP001-3.003: "Граждански контрол върху реформата в съдебната система"

Презентация от Информационния ден 

 

03.06.2020 г.

Оперативна програма „Добро управление“ организира

ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

по Процедура BG05SFOP001-3.003: "Граждански контрол върху реформата в съдебната система" (трети срок за кандидатстване), финансирана по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.

на 17.06.2020 г. /сряда/ от 10:30 ч.

Моля, най-късно до 12.06.2020 г. да заявите участие, попълвайки следната регистрационна формакоято дава възможност за задаване на въпроси предварително.


Meeting number (access code): 163 378 4228

Meeting password: infoday1706 (46363291 from phones and video systems)

Join meeting


По време на информационния ден ще бъдат разяснени детайлно условията за кандидатстване по процедурата, изискванията за разработване на проектни предложения и процеса на кандидатстване чрез информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Информация за присъединяването към информационния ден: Събитието ще се проведе в Webex. Когато кликнете върху линка “Join meeting“, платформата ще ви поиска потвърждение за сваляне на .exe файл, който е добре да инсталирате. След това ще се появи диалогов прозорец, в който трябва да напишете име и e-mail и накрая ще ви излезе съобщение „Join meeting“. Очакваме Ви!

info day

 

 

29.05.2020 г.

Въпроси и отговори по процедурата към 29.05.2020 г.

 

05.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 “ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”

Със своя Заповед № ДУ-16/04.03.2020 г. за изменение на Заповед № ДУ-10/27.02.2017 г., изменена със Заповед № ДУ-5/12.03.2018 г. ръководителят на Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) измени Насоките за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Граждански контрол върху реформата в съдебната система” на основание чл. 26, ал. 7, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове във връзка с настъпили промени в българското законодателство.

В изменените Насоки за кандидатстване са отразени следните новоприети или изменени актове от националното законодателство и правото на ЕС:

·           Регламент (ЕС, Евратом) № 1046/2018 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, с който са изменени регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1304/2013 и е отменен Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ  L 193/1 от 30.07.2018);

·           Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. на министъра на финансите за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество;

·           Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), който се прилага от 25.05.2018 г.;

В допълнение, с цел намаляване на административната тежест за кандидатите/ бенефициентите са извършени промени в НК и Условията за изпълнение (Приложение 7 към НК), както следва:

·           Отпада Декларацията за партньорство (досегашното Приложение 3 към НК) като декларираните с нея обстоятелства са включени в Декларацията на кандидата/ партньора (Приложение 2 към НК);

·           Отпада изискването за представяне на Декларация за минимални и държавни помощи от бенефициента/партньора (когато е приложимо) при подаването на всяко искане за плащане по време на изпълнението на проекта;

·           Отпада задължението бенефициентът да подава годишен технически отчет;

·           Отпада задължението бенефициентът да представя застраховка „Разни финансови загуби“ при представяне на искане за авансово плащане.

Изменените Насоки за кандидатстване са достъпни на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00

 

 

18.02.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 28.02.2020 г. – ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“ 

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Насоките за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”(НК).

След откриване на процедурата на 27.02.2017 г. и след изменението на НК със Заповед № ДУ-5/12.03.2018 г. на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на ОПДУ, бяха извършени промени в националното законодателство и правото на ЕС, които налагат допълнителни изменения на НК на основание чл. 26, ал. 7, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Измененията на НК (в т.ч. и на Условията за изпълнение – Приложение 7 към НК) се налагат с оглед привеждането на насоките в съответствие със следните новоприети или изменени актове от националното законодателство и правото на ЕС:

·           Регламент (ЕС, Евратом) № 1046/2018 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, с който са изменени регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1304/2013 и е отменен Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ  L 193/1 от 30.07.2018);

·           Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. на министъра на финансите за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество;

·           Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), който се прилага от 25.05.2018 г.;

В допълнение, с цел намаляване на административната тежест за кандидатите/ бенефициентите са извършени промени в НК и Условията за изпълнение (Приложение 7 към НК), както следва:

·           Отпада Декларацията за партньорство (досегашното Приложение 3 към НК) като декларираните с нея обстоятелства са включени в Декларацията на кандидата/ партньора (Приложение 2 към НК);

·           Отпада изискването за представяне на Декларация за минимални и държавни помощи от бенефициента/партньора (когато е приложимо) при подаването на всяко искане за плащане по време на изпълнението на проекта;

·           Отпада задължението бенефициентът да подава годишен технически отчет;

·           Отпада задължението бенефициентът да представя застраховка „Разни финансови загуби“ при представяне на искане за авансово плащане.

Писмени предложения и възражения по проекта за изменение на НК по процедурата можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 28.02.2020 г. по един от следните начини:

-          като ги въведете в ИСУН след регистрация с потребителски профил в системата, в модул „Процедури за БФП“, раздел „За обществено обсъждане“ на следния адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00

-          като ги изпратите до УО на ОПДУ на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg

 

 

 

13.11.2018 г.

Въпроси и отговори по процедурата към 13.11.2019 г.

 

17.12.2018 г.

Приключи оценката на проектните предложения по втория срок за кандидатстване по процедура за финансиране на проекти на неправителствени организации „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, публикува списъците с класирането на кандидатите.

Оценката по процедура BG05SFOP001-3.003: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ – ВТОРИ СРОК ЗА КАНДИДАСТВАНЕ протече в два етапа: оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и финансова оценка. С цел подкрепа на усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система, близо 2 000 000 лева ще бъдат предоставени на неправителствените и професионални организации, избрани в резултат на проведената процедура съгласно вторя срок за кандидатстване, за разработване, наблюдение и оценката на стратегиите за реформи и предложения в съдебната система.

От подадените общо 47 бр. проектни предложения:

  • По отношение на двама от кандидатите по процедурата е прекратено производството с решение на РУО на ОПДУ, на основание чл. 34, ал. 4, т. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 18, ал. 9, т. 2 от ПМС 162/2016 г. и те не фигурират в списъка с отхвърлените проектни предложения

Очакваните резултати се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система и пренесени добри практики, популяризиране и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на алтернативни методи за решаване на правни спорове като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.

Ръководителят на УО на ОПДУ одобри доклада на Комисията за оценка на проектните предложения, която разгледа и оцени постъпилите проектни предложения.

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране от оценителната комисия.

Архив на информацията за процедурата

Файлови документи