Процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.021

На 24.08.2021 г. със Заповед ДУ-30_24.08.2021 на ръководителя на УО на ОПДУ е прекратена Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Предстои откриването на нова Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

 

21.07.2021 г.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.021

Ръководителят на Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) открива на 21.07.2021 г. производство по издаване на заповед за оттегляне на Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г. за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ и прекратяване на процедурата.

Съображения: На 12.07.2021 г. е постъпила жалба до Административен съд София-град срещу Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г. на ръководителя на УО на ОПДУ за утвърждаване на горепосочените насоки за кандидатстване (НК).

С жалбата се оспорват т. 11.1 и 12.1 от НК, а именно част от изискванията за допустимост по отношение на кандидатите и партньорите – юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

След анализ на доводите, изложени в жалбата и изискванията по т. 11.1 и 12.1 от НК, е идентифицирано ограничаване на възможността в процедурата да участват като кандидати и партньори и ЮЛНЦ, учредени на основание Закона за ЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза, които не са пререгистрирани до 6 месеца преди датата на подаване на проектно предложение, с което се нарушават принципите на свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, закрепени в чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУСЕСИФ.

Форма и срок на участие на заинтересованите лица в производството:

Писмени предложения и възражения по проекта на Заповед за оттегляне на Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г. се изпращат в срок до 23.08.2021 г. по един от следните начини:

   - чрез въвеждане в ИСУН след регистрация с потребителски профил в системата, в модул „Процедури за БФП“, раздел „За обществено обсъждане“ на следния линк  или

   - на електронна поща: opgg-pc@government.bg.

В допълнение Ви уведомяваме, че УО на ОПДУ планира откриването на нова процедура в най-кратки срокове. Предвижда се да бъде разширен обхватът на допустимост на кандидатите и партньорите ЮЛНЦ.

Съветваме всички кандидати, да се въздържат от подаване на проектни предложения по откритата към момента Процедура BG05SFOP001-2.021 в ИСУН, въпреки че в системата тази възможност формално ще съществува, до прекратяването й (очаква се това да стане в края на месец август 2021 г).

УО на ОПДУ се надява, че въпреки създаденото неудобство, допълнителното време, с което ще разполагат кандидатите до обявяването на новата процедура, ще благоприятства създаването на по-качествени проектни предложения.

За повече информация, проверявайте съобщенията на тази секция.

Проект на Заповед за оттегляне на  Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г. и за прекратяване на Процедура BG05SFOP001-2.021

 

14.07.2021 г.

На 14.07.2021 г. беше проведен първият информационен ден по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на роектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на  изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по ОПДУ.

Запис може да видите на следния линк, а презентацията е достъпна тук.

Следващата дата за информационен ден е на 21 юли 2021 г. от 10:00 часа в Zoom - https://us02web.zoom.us/j/89663672310?pwd=ZEYzeHFseC9TU1VrczBQb01kSTBMZz09, Meeting ID: 896 6367 2310, Passcode: 531374

За да заявите участие в информационния ден на 21 юли 2021 г., в срок до 19 юли 2021 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

 

08.07.2021 г.

Въпроси и отговори по процедурата може да намерите на следния линк.

 

28.06.2021 г.

Обява за откриване на процедура чрез подбор по ОПДУ за повишаване на гражданското участие

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на  изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

 Целите на процедурата са:

1.       Партньорско управление с гражданите и бизнеса;

2.       Открито и отговорно управление.

 

Допустими кандидати:

1.       Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата (НПО);

2.       Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП).

 

Допустими партньори:

1.       Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17 от ЗЮЛНЦ не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата (НПО);

2.       Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП);

3.       Структури на държавната администрация/ органи на държавна власт и общини.

 

Бюджет:

- Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 11 145 970 лв.

- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 60 000 лв.

 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 17.00 ч., 28.09.2021 г.

 

Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) с използването на квалифициран електронен подпис.

 

Информационни дни:

14 юли 2021 г. от 10:00 часа в Zoom

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86888576043?pwd=bXpoNGlqQmlnbHpZVWhkWXZ3YVQ0UT09

Meeting ID: 868 8857 6043

Passcode: 031956

За да заявите участие в информационния ден на 14 юли 2021 г., в срок до 12 юли 2021 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

 

21 юли 2021 г. от 10:00 часа в Zoom

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89663672310?pwd=ZEYzeHFseC9TU1VrczBQb01kSTBMZz09

Meeting ID: 896 6367 2310

Passcode: 531374

За да заявите участие в информационния ден на 21 юли 2021 г., в срок до 19 юли 2021 г. трябва да попълните следната регистрационна форма.

Предоставят се две дати за информационен ден, може да запишете тази която Ви е по-удобна.

 

Всички документи по процедурата са публикувани в ИСУН на следния линк, достъпни са и през Единния информационен портал в секцията на ОПДУ на следния линк

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения по Насоките за кандидатстване и приложенията към тях в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на електронна поща: questions-opgg@government.bg. Разясненията ще бъдат съобщени в срок до 10 дни от получаването на искането, но не по-късно от 2 седмици преди да изтече крайният срок за кандидатстване по процедурата. Разясненията се дават по отношение на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, не могат да съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати.

Исканията за разяснения, заедно с разясненията се публикувани в ИСУН на следния линк.

 

31.05.2021 г.

Съобщение за обществено обсъждане до 23.06.2021 г. на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” на следния линк.

Писмени предложения и възражения по проекта за изменение на НК по процедурата можете да изпращате в срок до 23.06.2021 г. по един от следните начини:

  • като ги въведете в ИСУН след регистрация с потребителски профил в системата, в модул „Процедури за БФП“, раздел „За обществено обсъждане“ на същия линк 
  • като ги изпратите до УО на ОПДУ на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg