Електронно свидетелство за съдимост с подкрепата на ОП "Добро управление"

Електронно свидетелство за съдимост: срещу 3 лв, със заявяване онлайн и издаване до 3 дни. Достъпно е за всички - и за тези, със статус "неосъждан" и за тези със статус "осъждан".

Възможноста е предоставена от Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“, реализирана от Министерство на правосъдието. Финансирането е по Проект BG05SFOP001-3.001-0010 „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ на обща стойност 1 368 735,43 лв., с бенефициент Министерство на правосъдието, приключил към 22.06.2023 г. 

Посредством разработването на ЦАИС „Съдебен статус“ за първи път е изградена централна база данни по отношение на регистрите за съдимост, обединяваща 113 бази данни на районните съдилища и базата данни на Централно бюро съдимост при Министерство на правосъдието, както и база данни на осъдените български граждани в чужбина, като е изграден изцяло централизиран регистър за съдимост в България.

Предоставена е за първи път възможност на гражданите да подадат заявление за издаване на свидетелство за съдимост от всеки районен съд в Република България, без ограничение от тяхното месторождение или местоживеене, което води до намаляване на административната тежест за тях.

Обхватът на електронното свидетелство за съдимост е разширен – всеки български гражданин може да го заяви, независимо от съдебното му минало. Свидетелството може да бъде заявено и издадено от и за всеки български гражданин независимо от наличие на бюлетини за съдимост/бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а НК, амнистирани и реабилитирани. Разширени възможности за автентикация - освен с квалифициран електронен подпис (КЕП) е предоставена възможност и с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП и НОИ, както и с облачен (мобилен електронен подпис).

Иновативна е възможността предоставена на съдилищата да разполагат с информация за присъди постановени от чуждестранни съдилища спрямо български граждани. 

Въведена е нова вътрешно административна услуга, свързана с пресмятане на сроковете за реабилитация и уведомяване чрез нотификация за настъпването й съобразно разпоредбите на Наказателния кодекс, както и автоматично изчисляване на срока за съхранение на бюлетините и предлагане за унищожаване на бюлетините съобразно нормативно установените срокове.

Обменът на данни за съдимост между държавите-членки е улеснен и ускорен.

Към 19.07.2023 г. са издадени общо 147 880 бр. свидетелства за съдимост, като 83,62 % са електронни служебни свидетелства за съдимост (издадените по служебен път), 12,39 % са електронни свидетелства за съдимост (по електронен път заявени от граждани) и 3,99% са издадените на гише.

Електронни адреси, чрез които се достъпва системата от различните потребители:

·         Електронно свидетелство за съдимост (публичен портал): https://crr.mjs.bg/ ;

·         Електронно служебно свидетелство за съдимост (служебен достъп):  https://crr-external.mjs.bg/ ;

·         Електронен адрес за достъп до системата от потребителите на бюрата за съдимост: https://crr-internal.mjs.bg/pages/home ;

·         Електронен адрес за достъп до системата от страна на правоимащите органи: https://crr-reports.mjs.bg/ .

 

За повече информацияhttps://rb.gy/enrb6

Видео: https://rb.gy/phedo

 


 лого ОПДУ и ЕК

BG05SFOP001-3.001-0010 „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“

ФинансиранеОперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Обща стойност: 1 368 735,43 лв.

Период на изпълнение: 23.06.2017 г. – 30.12.2022 г.

Бенефициент: Министерство на правосъдието

Контакти:  Любов Бончева - ръководител проект, тел.: 02/9237 540; имейл L_Boncheva@justice.government.bg;

Габриела Иванова – координатор, тел.02/9237 321; имейл Gabriela_Ivanova@justice.government.bg;  

 Сайт на организацията:  https://www.justice.government.bg/