ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" 2021-2027

ПТП 2021-2027 e секцията на Програма "Техническа помощ" на eufunds.bg - от падащото меню може да изберете информация за: 

Програма "Техническа помощ" за програмен период 2021-2027 е на обща стойност 237 594 893 лв. (Европейски фонд за регионално развитие и национално съфинансиране). Инвестициите, съсредоточени върху укрепването на административния капацитет на националните органи, бенефициентите и партньорите по програмата, ще допринесат за ефективното и координирано изпълнение на политиката на сближаване в България.

Програмата ще допринесе косвено за подобряване на изпълнението на целите в областта на климата и по отношение на националните задължения, произтичащи от Европейския зелен пакт. 

Стратегическата цел на програмата е да осигури необходимите предпоставки за повишаване на добавената стойност на системата за управление на средствата от фондовете на ЕС, чрез постигане на четири спефични цели.

  • Оптимизиране на средата за изпълнение на СП;
  • Укрепване на капацитета на органите, бенефициентите и партньорите по програмите от СП;
  • Ангажиране на СИП и ОГО за добро управление на средствата от фондовете на ЕС;
  • Повишаване на прозрачността и комуникиране на постигнатите резултати