програма техническа помощ

Комитетът за наблюдение на Програма "Техническа помощ" наблюдава изпълнението на програмата и на напредъка за постигането на нейните цели в съответствие с чл. 40 от Регламент (ЕС) 2021/10601 и е създаден на основание чл. 11, т.

 

Всички отворени процедури са достъпни на следния линк в ИСУН.

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ открива за кандидатстване чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Процедура BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ на стойност 25 680 000 лв. с доп