Процедура BG16RFTA001-1.004 "Ефективна координация при изпълнение на политиката на сближаване в България"

 

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ откри за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.004 „Ефективна координация при изпълнение на политиката на сближаване в България“. Процедурата е на стойност 46 550 000 лв. с допустим кандидат дирекция „Централно координационно звено“ (Министерството на финансите), със срок за изпълнение до 31 декември 2029 г.

 

Целите на процедурата са:

1. Опростяване и рационализиране на средата за изпълнение и контрол на програмите от Споразумението за партньорство;

2. Намаляване на административната тежест и насърчаване използването на опростени варианти на разходите;

3. Утвърждаване и мониторинг на Пътна карта за развитие на административния капацитет за ЕФСУ за периода 2021–2027 г.;

4. Подобряване на стабилността и качеството на административния капацитет на Системата за управление на средствата от ЕСИФ и ЕФСУ чрез оказване на методическа подкрепа във връзка с изпълнението на програмите, както и чрез участие в развитието на Академията за фондовете на ЕС;

5. Изграждане на култура за оценка и подобряване на качеството на оценките;

6. Поддържане на високи нива на компетентност, мотивация и ангажираност на служителите на Централното координационно звено и на служителите на Мрежата от 27 ОИЦ за изпълнение на функции, свързани с ЕСИФ и ЕФСУ ;

7. Повишаване на видимостта на подкрепата от фондовете, както и повишаване на осведомеността за резултатите и добавената стойност от подкрепата по програмите.

Крайният срок за кандидатстване е  31.12.2024 г. 17:00 ч.

Документите по процедурата са публикувани на следния линк в ИСУН.

 


Процедура BG16RFTA001-004 „Ефективна координация при изпълнение на политиката на сближаване в България“ се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз и допълва инвестициите, извършени по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд по