Процедура BG16RFTA001-1.007 "Активно ангажиране на общините при изпълнението на Споразумението за партньорство 2021-2027 г."

 

Управляващия орган на програма „Техническа помощ“ обявява чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Процедура BG16RFTA001-1.007 "Активно ангажиране на общините при изпълнението на Споразумението за партньорство 2021-2027 г." на стойност 7 134 000 лв., с единствен допустим кандидат Националното сдружение на общините в Република България.

Като бенефициент по бъдещата процедура НСОРБ ще осигури на общините подкрепа за повишаване на капацитета за управлението на средствата от ЕС в България. Общините от най-слабо развитите региони ще бъдат подпомогнати за изпълнение на проекти съфинансирани от ЕС, а градските общини - за стратегическо планиране и пространствено развитие, както и за подготовка и реализиране на инвестиции със средства от ЕС. Предвидена е подкрепа за подобряването на междуобщинското сътрудничество чрез по-ефективно планиране и използване на европейското финансирането, засилване на връзките между големите градски общини и граничещите с тях селски общини и намаляване на регионалните различия.

НСОРБ ще предоставя квалифицирана експертна подкрепа по различни общински теми, възможности за обмен на добри практики и опит между общините, подготовка и изпълнение на полезни за местните общности интегрирани териториални инвестиции и др. Сред очакваните резултати са подпомагане участието на българските общини в инициативи на ЕС като „Хоризонт Европа“ и движение „Нов европейски Баухаус“ за развитие на градската среда, както и повишаване прозрачността и комуникиране на постигнатите резултати на местно ниво, чрез съвместни действия на НСОРБ и мрежата от Областни информационни центрове.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 01.04.2024 г. 23:30 ч.

Документите по процедурата са публикувани на следния линк в ИСУН.