Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура чрез подбор на проектни предложения: BG05SFOP001-2.019 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ” по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално упр

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация”.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.

Отговорности на бенефициента

Няколко полезни стъпки за бенефициенти с договор за БФП по ОП "Добро управление".

Вижте и филмчето.

На 13 и 14 май 2019 г. в Правец ще се проведе Единадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ).

Управляващият орган (УО) на ОПДУ премина към електронно подписване на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

ОПДУ направи за пръв път излъчване на живо (лайв стрийминг) в интернет по време на три обучения по процедура на подбор.