ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

Второто заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ“, който изпълнява същите функции и по Оперативна програма „Добро управление“, бе проведено на 13.06.2023 г.

Във встъпителните си думи, ръководителят на Управляващите органи на двете програми, г-жа Ирена Първанова, открои целите им и подчерта необходимостта от висока степен на партньорство между всички участници, ясна ангажираност и воля за изпълнение на планираното по всяка програма. Тя постави акцент върху оставащите няколко ключови месеца до края на годината, през които трябва да приключи изпълнението на проектите по Оперативна програма „Добро управление“.

Г-жа Анес Монфрет (началник на отдел „Румъния, Унгария и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика” на ЕК) подчерта нуждата от приемственост на хората, работещи в сферата на кохезионната политика като гарант ангажиментите по програмите да бъдат изпълнени. Според нея вече изграденият капацитет по отношение на човешките ресурси в администрацията е важно да бъде запазен.

Г-н Константин-Виорел Михай (представител на отдел „Румъния и България” в Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” в ЕК) обърна внимание, че въпреки усилията на управляващия орган, заинтересованите страни, бенефициентите, местната администрация и др., целевите стойности на някои от индикаторите по ОПДУ не са постигнати и затова е важно на това заседание да се обсъди приключването на програмата и мерките за смекчаване на риска от загуба на средства, които могат да се приложат. „Нашата обща цел трябва да бъде постигането на ефективно, ефикасно прилагане на програмата и пълно използване на наличните ресурси за постигането на дългосрочно въздействие“, каза той.

Заседанието протече при изключителен интерес и активна дискусия между членовете, наблюдателите и представителите на ЕК, като основните дебати се състояха около Единния подход за участието на служителите на хоризонталните структури/звена в Академията за фондовете на ЕС и предложението на Управляващия орган на програмите по изпълнение на ключовата инициатива „Развитие на Академията на фондовете от ЕС“, планирана по Програма „Техническа помощ“.

Комитетът одобри Критерии за подбор на операции и Методика за комплексна оценка на финансов план за бюджетна линия по Процедура BG16RFTA001-1.003 „Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ“ с конкретни бенефициенти Администрацията на Министерския съвет, в чиято структура е дирекция „Централно координационно звено“ и Министерството на финансите, в чиято структура е дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ (ДПРС). На заседанието, членовете на Комитета съгласуваха Националната комуникационна стратегия с коментари и препоръки, които да бъдат отразени в документа. Бе одобрено изменение на Критерии за подбор на операции по Процедура BG05SFOP001-2.017 „Обучения за служителите в администрацията, организирани от Института по публична администрация“, съфинансирана по ОП ‚Добро управление“.

Заседанието се проведе при голям брой присъстващи, почти 70 участника, представители на национални органи/ структури/ звена, институции, общински и областни администрации, организации на гражданското общество, и представители на двете генерални дирекции на Европейската комисия.