ЦЕНТРАЛИЗИРАНА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" (ЦАИС ЕОП), ФИНАНСИРАНА ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

#ВреметоТиЕотЗНАЧЕНИЕ

Видео

Чрез ЦАИС ЕОП се дигитализира изцяло възлагателния процес, като се осигурява възможност за електронно управление на обществените поръчки от етапа на тяхното планиране до възлагане и управление на договори. Създаде се качествено нова среда за възлагане на обществени поръчки, която влияе положително върху цялостния бизнесклимат в страната. Чрез нея се осъществява по-добър мониторинг на публичните разходи и се постига по-добра отчетност и оптимизиране на процесите, като в същото време не се позволява манипулиране на документите нито от страна на възложителите, нито от страна на участниците. Основните предимства и ползи при възлагането на електронните обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП са:

 • по-висока ефективност при разходване на публичните средства;
 • осигуряване на публичност, прозрачност и по-добър мониторинг върху пазара на обществените поръчки в страната;
 • проследяване на възлагателните процеси;
 • единна точка за достъп до цялата налична информация, свързана с конкретна процедура;
 • намаляване на административната тежест;
 • подкрепа за използването на инструментите и техниките, като динамична система за покупки, електронни търгове и електронни каталози;
 • значителни икономии за всички страни;
 • опростени и съкратени процеси;
 • стимулиране на иновациите;
 • по-добро управление на данните и възможност за вземане на решения, базирани на тях;
 • нови възможности за бизнеса чрез подобряване на достъпа на предприятия, включително малки и средни, до пазарите на обществени поръчки.

Чрез използване на ЦАИС ЕОП се постига бързина на процеса по кандидатстване, избор на изпълнител и обжалване, като по приблизителни изчисления на Института за пазарна икономика се спестяват минимум 18 936 човекодни на година. Значително се повишава сигурността на процедурите чрез ограничаване на възможности за манипулиране на процеса и се въвеждат общи стандарти в процеса на възлагане, които създават равни условия за участниците. 

Реализирани са три електронни административни услуги.

 • Вписване на данни в Регистъра на обществените поръчки
 • Вписване в списък на външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки
 • Предоставяне на възможност за участие в електронно възлагане на обществени поръчки

ЦАИС ЕОП е безплатна, с режим на работа 24/7, която осигурява неограничен достъп на всяко заинтересовано лице до информация за всички обществени поръчки на едно място. За потребителите е осигурена експертна техническа помощ от Центъра за обслужване на крайни потребители на национален телефон за връзка 0700 17 151.

По проучване на Института за пазарна икономика, в следствие реализирането на проекта са отчетени следните ползи:

- Спестени разходи за 2020 - 2021 г. на етап подаване на оферти -  общо 47 млн. лв.; на етап сключване на договор, изпълнение и отчитане - общо 12 млн. лв.; поради достъпност и възможност за участие в процеса на неспециалисти  4,8  млн. лв. за периода 2020 г. - ноември 2022 г.

- Регистрирано плавно увеличение на средния брой оферти за една поръчка и дял на малките и средни предприятия при подаване на оферти.

- Намаление на обжалването на обществени поръчки и повишено доверие в процеса на провеждане на обществени поръчки. Ограничаване на възможностите за грешки и злоупотреби.

Статистика в реално време - https://app.eop.bg/today/reporting/statistics


лого ОПДУ и ЕК

 

Име: Проект BG05SFOP001-1.003-0002 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)“се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Бенефициент: Агенция по обществени поръчки

Сайт на организацията: https://www2.aop.bg/

Връзки към публикации или видеоклипове:

https://bait-awards.bg/Participants/17/

https://digitalk.bg/it_liders/2020/03/06/4037827_ot_1_april_obshtestvenite_poruchki_shte_sa_samo/

https://vestnikstroitel.bg/news/227748_doc-d-r-miglena-pavlova-izp-direktor-na-agenciyata-po-obschestveni-porchki-elektronnoto-vzlagane-e-kachestveno-nov-etap-v-razvitieto-na-sistemata-na-obschestvenite-porchki-v-blgariya/

https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/8487

https://www2.aop.bg/cais-eop-aktualno/