Онлайн "проверка на място" по ОПДУ - предпочитаният начин

Управляващият орган на ОП „Добро управление“ направи извънредна „проверка на място“, по проекта за Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки"[1] (ЦАИС ЕОП) с бенефициент Агенцията по обществени поръчки. Този път,  проверката бе извършена дистанционно, в съответствие с противоепидемичните мерки и дистанционната организация на работата. Проверяващият екип използва платформа за видеоконферентна връзка, чрез която представители на бенефициента демонстрираха работоспособността на ЦАИС ЕОП, чрез осигурен пълен достъп и възможност за тестване на модулите и функционалностите на системата.

Използването на този метод е много успешен и има редица предимства пред проверката на място. Той спестява време и логистика, дава възможност за задълбоченост, оперативност, организирана информация, надеждност, възможност за цялостен запис на извършваната проверка и удобство на проверяващия екип, което го прави предпочитан за в бъдеще. Излизането извън наложения бюрократичен подход и провеждането на необходимия контрол гъвкаво и в електронна среда е добър пример за изпълнение на функциите на администрациите, дори и такива свързани с „проверка на място“.

В резултат на проверката, е констатирано, че системата ЦАИС ЕОП (https://app.eop.bg/) е напълно изградена и работеща в съответствие с изискванията на Възложителя, техническото предложение, предмета на договора и описанието на дейността в проекта. Функционално са изпълнени всички изисквания за хардуер, софтуер и мрежово оборудване. Реализацията е много добра, от гледна точка на администриране и позволява управление на всеки модул, роли, организации и системна информация. Всяка процедура и поръчка е с контрол на достъпа и осигурена защита чрез отключване (декриптиране) със специален файл. Изградени са взаимовръзки между отделни модули, като част от тях са функционално свързани и се активират само при определени условия и действия. Изграждането на всички модули е завършено и същите са внедрени в реална среда. Възможностите за разширяване на функционалността и интеграцията с допълнителни системи са налице.

Данни от ЦАИС ЕОП към 01.10.2021 г.

Възложители и техни поделения (брой)

4 263

Стопански субекти (брой)

12 415

Обявените (публикувани) обществени поръчки, в т.ч.

проведени пазарни консултации (брой)

24 371

Прогнозна стойност на обявените поръчки (лева, без ДДС)

18 786 260 243

Сключени договори по поръчки, обявени в ЦАИС ЕОП (брой)

23 074

Подадени електронни оферти (брой)

93 637

Обявления, изпратени в ОВЕС чрез услугата "Електронен подател" (брой)

14 853

Електронното възлагане е качествено нов етап в развитието на системата на обществените поръчки в България. С него стана възможно електронното подаване на обществени поръчки като единствен и задължителен начин за ползване от всички възложители. Чрез ЦАИС ЕОП възложителите имат възможност да извършват всички необходими дейности в процеса по възлагане, планиране, подготовка, провеждане и приключване на процедурите и др.

Ползите от ЦАИС ЕОП са свързани с осигуряване на: по-висока ефективност при разходване на публичните средства; осигуряване на публичност и прозрачност; по-добър мониторинг върху пазара на обществените поръчки в страната; проследяване на възлагателните процеси; единна точка за достъп до цялата налична информация, свързана с конкретна процедура; съкращаване на сроковете; намаляване на административната тежест.

 


[1] Проект BG05SFOP001-1.003-0002 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)“ с бенефициент Агенция по обществени поръчки е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.