ЕФЕКТИТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЧЕТИРИ КЛЮЧОВИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПДУ

В момента, в който една често ползвана административна услуга стане достъпна онлайн, тя се приема за даденост, защото улеснява значително взаимодействието на всички с администрацията. Приемането на новия начин на общуване става още по-лесно, когато ползите за всички започват да се проявяват веднага и спестяват значително време и ресурси.

Това се случва в резултат на реализираната инвестиция по по четири проекта по приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на Оперативна програма „Добро управление“, изпълнени от  Министерството на електронното управление, Националната агенция за приходите, Агенцията по обществени поръчки и Агенция „Митници“.

Екипът на Института за пазарна икономика извърши оценка на ефектите за бизнеса и гражданите следствие изпълнението на тези четири проекта. Един от основните изводи е, че  създадените услуги на практика са в подкрепа на всички активни компании в България: 412 000 нефинансови и 4300 финансови предприятия през 2021 г. по данни на НСИ; граждани (български и други), ползващи услуги от българската администрация; 499 администрации и широк кръг заинтересовани страни - ползватели на отворени данни, неправителствени организации, журналисти, асоциации и др.

Ефектите за бизнеса от изпълнението на инвестицията по тези проекти показва следните общи наблюдения:

→   Напредването на процесите и организацията за е-управление дават резултат от „ден първи“;

→   Положителните ефекти са за всички засегнати страни - администрация, граждани, бизнес;

→   Дори (и най-вече) в трудни периоди този подход за оптимизация работи;

→   Финансовите инвестиции за реализиране на проектите не са значителни, но ползите са огромни и дългосрочни;

→   Отчетените позитивни ефекти включват - спестено време и разходи за бизнеса и гражданите, ускоряване на стопанската активност, повишаване на предвидимостта и надеждността на услугите, разкриване на възможности за нови и по-ефективни бизнес модели, промяна в начина на организация на дейността и др.;

→   Вторичните ефекти за администрацията също са значителни – активизиран процес по вътрешна оптимизация, досег с отворени данни и развитие след това, възможност за аналитични дейности, които да идентифицират следващите лесни и по-дългосрочни стъпки за подобряване на административното обслужване, по-добро управление на рисковете и др.

Инвестицията по Оперативна програма „Добро управление“ и резултатите, постигнати по четирите проекта, очаквано ще се отразят на позицията на страната ни в редица международни сравнения, оценяващи електронното управление и бизнес средата.

Анализът и презентацията са достъпни тук.

 


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всеки от проектите по-конкретно се наблюдават следните подобрения:

Проект BG05SFOP001-1.004-0001-C03 „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ осъществен от МЕУ - https://egov.bg/  

- За периода 2015-2022 г. на работа на единния модел минималното общо спестено време надхвърля 12 000 години.

- Само за 2021 г. по консервативни оценки за реализирани спестявания на бизнеса и гражданите са за над 210 млн. лв.

- За периода 2019 – 2022 г. спестените разходи за администрацията от работата на единния модел възлизат на минимум 5,3 млн. лв.

 

Проект BG05SFOP001-1.002-0011-C04 Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системиосъществен от НАП - https://portal.nra.bg/

- Спестено време от 102 хил. работни дни за една година и разходи за бизнеса в размер на 99,8 млн. лв. за година.

- Увеличение на електронните разплащания през портала и събираемост на приходите.

- Осигурена надеждност, сигурност и непрекъсваемост на дейността на НАП

 

Проект BG05SFOP001-1.003-0002-C05 „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)“ осъществен от АОП - https://app.eop.bg/today

- Спестени разходи за 2020 - 2021 г. на етап подаване на оферти -  общо 47 млн. лв.; на етап сключване на договор, изпълнение и отчитане - общо 12 млн. лв.; поради достъпност и възможност за участие в процеса на неспециалисти  4,8  млн. лв. за периода 2020 г. - ноември 2022 г.

- Регистрирано плавно увеличение на средния брой оферти за една поръчка и дял на малките и средни предприятия при подаване на оферти.

- Намаление на обжалването на обществени поръчки и повишено доверие в процеса на провеждане на обществени поръчки. Ограничаване на възможностите за грешки и злоупотреби.

 

Проект BG05SFOP001-1.002-0002-C04 „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“ и Проект BG05SFOP001-1.007-0001-C03 "Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)" осъществени от Агенция „Митници“ - https://ep.customs.bg/eportal/

- Понижаване на разходите и улесняване на търговията при използване на електронните услуги и реализирано спестяване от над  58 хиляди човекодни за година.

- Подобрен контрол, управление на риска и повишена събираемост на приходите.

- Постигната пълна надеждност на системите - спестени загуби за стопанските оператори от поне 1 млн. евро на година загуба за всеки 1 процентен пункт неналичност на системите.

Информация за Оперативна програма „Добро управление“ може да намерите на:

www.eufunds.bg/bg/opgg

YouTube/opgg

https://2020.eufunds.bg/