СРЕЩА С ОБЩИНИТЕ ЗА ДИЗАЙН НА АКАДЕМИЯТА ЗА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС

На 31 януари 2023 г. по покана на г-н Атанас Пекановзаместник-министър-председател по управление на европейските средства, г-жа Ирена Първановаръководител на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“ за програмен период 2021-2027 г. и г-н Павел Ивановдиректор на Института по публична администрация се проведе втората среща за разработване на дизайна на Академия за фондовете на ЕС.

В хибридната среща, с водещото партньорство на Института по публична администрация, се включиха представители на общините и на Националното сдружение на общините в Република България. Те идентифицираха различни теми и начини, чрез които служителите им да задълбочат капацитета си при управление на средствата от ЕС.

От първостепенно значение за планирането и изпълнението на инвестиционните мерки през новия програмен период е повишаването на капацитета на общините. Целта е подобряване на координацията на системно ниво, намаляване на броя на нередностите, подготовката и изпълнението на качествени и полезни за местните общности интегрирани териториални инвестиции. При изпълнение на политиките от Споразумението за партньорство за 2021-2027 г. ще се насърчава сътрудничеството и междусекторния подход.

За постигне на по-висока добавена стойност при управлението на еврофондовете, е отчетена необходимост от подобрения в стабилността и качеството на административния капацитет за изпълнение на фондовете на ЕС в България. Това е процес върху който трябва да се въздейства постоянно и целенасочено. Академията ще представлява комплекс от систематизирани дейности целящи повишаването на капацитета на служителите на хоризонталните нива в рамките на Системата за управление на европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021-2027.

Академията за фондовете на ЕС ще се реализира с подкрепата на Програма „Техническа помощ“ за програмен период 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз.

 


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

На национално ниво, Институтът за публична администрация, с подкрепата на централните хоризонтални органи и други организации, ще развие Академия за фондовете на ЕС чрез:

→   Събиране и структуриране на информация за обучително съдържание чрез анализи, проучвания, обобщаване на данни, примери за добри практики и др.

→   Разработване на обучителни модули, въз основа на оценка на базовите компетенции на целевите групи, и осигуряване на лектори от съответните администрации, отговорни за ключови хоризонтални теми като: финансови инструменти, обществени поръчки, намаляване на броя и тежестта на нередностите, вкл. измами и корупция, одит,  координация на средствата от фондовете на ЕС, режими на помощ и др.

→   Провеждане на обучения за различните аспекти на европейския зелен пакт, приет на 11 декември 2019 г. като пътна карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС, чрез превръщане на предизвикателствата в областта на климата и околната среда във възможности във всички области на политиката, като се гарантира, че преходът е справедлив и приобщаващ за всички

→   Провеждане на обучения и последваща оценка в специализирана електронна среда на нивото на компетенции

→   Регулярен анализ на резултатите от оценяването, проучване дали се използват придобитите знания; актуализиране на обучителното съдържание, съобразно получената обратна връзка.