#FinalCountdownOPGG - 10 месеца

Изпълнението на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ е до края на 2023 г. Разпределете правилно времето си в оставащите 10 месеца, за да може успешно да приключите своя проект!

Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ напомня на бенефициентите си (които в момента изпълняват проекти подкрепени по програмата), че същите следва да бъдат изпълнени и платени от бенефициентите най-късно до 31.12.2023 г. 

През месец февруари, с окончателно плащане, бяха приключени 4 проекта, в изпълнение остават 253!

Един от приключилите проекти е на Института по публична администрация BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“Common Assessment Framework (CAF) е инструмент за управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Институтът по публична администрация изпълнява функцията на Национален ресурсен център по CAF, като модел за качество в държавната администрация,

Чрез проекта финансиран по ОП „Добро управление“, CAF беше въведена  46 държавни организации на местно, регионално и централно ниво в българската администрация. Заедно с постигнатите резултати от предходния проект общият брой на администрациите, които го използват става 94.

Най-новата версия на модела CAF 2020  обръща специално внимание на важни аспекти на съвременната публична администрация като дигитализацията, гъвкавостта, устойчивостта, разнообразието и иновациите, сътрудничеството с гражданското общество. Крайната цел на CAF 2020 е да допринася за  добро управление, реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите.

В рамките на проекта 1435 висши държавни служители и експерти са преминали през общи и специализирани обучения за самооценка на организациите и изготвяне на планове с мерки за подобрение на работата в администрациите. 51-а публични организации са преминали през процедурата за външна оценка въз основа на Националните правила за външна обратна връзка, като 47 от тях са удостоени с етикет „Ефективен CAF потребител“.

Проучване на ефективността, ефикасността и устойчивостта на модела за качество „Обща рамка за оценка CAF“ сред администрациите, внедрили го в периода 2017 г. – 2020 г. може да намерите на следния линк.

Финалното отброяване, с нов клип за всеки месец, може да следите в YouTube канала на ОПДУ (абонирайте се).