УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.010

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма” във връзка с прилагане на решение на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027 за удължаване на продължителността на проектите по процедурата от 60 на 67 месеца, взето на заседание, проведена на 8 февруари 2023 г.

Консолидирана версия на пакетa документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях)

Заповед РД-02-16-1111 от 07.03.2023 г.